Make your own free website on Tripod.com
แนวทางการใช้ 5ส ในสำนักงาน

 

 

                                         
                                     


                                            1.   โต๊ะทำงาน
                                            2.   เก้าอี้
                                            3.   โทรศัพท์
                                            4.   อุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงาน
                                            5.   ตู้เอกสาร
                                            6.   กระดานดำ
                                            7.   ห้องประชุม
                                            8.   ห้องรับแขก
                                            9.   ชั้นวางหนังสือ
                                          10.   ห้องเตรียมอาหาร
                                          11.   ห้องอาหาร
                                          12.   ห้องน้ำ
                                          13.   ทางเดินห้องโถง
                                          14.   กระดานติดประกาศ