Make your own free website on Tripod.com
                                       ตู้เอกสาร

          1.   ควรติดป้ายหน้าตู้เอกสารบอกรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในตู้
              - สะดวก

          2.   จัดแบ่งสิ้นชักภายในตู้เพื่อเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก
              - สะดวก


          3.   ติดป้ายที่สันแฟ้มทุกแฟ้มเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้และเก็บ
              คืนที่ - สะดวก


          4.   เพื่อความสวยงามอย่าวางสิ่งของใดใดบนหลังตู้ - สุขลักษณะ


          ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: ควรจัดตู้เอกสารทุก ๆ 3 เดือน และต้อง
   ทำอย่างรอบคอบ ป้องกันการสูญหาย ของเอกสารที่สำคัญ