Make your own free website on Tripod.com
                                     ชั้นวางหนังสือ
          1.   จัดแบ่งหนังสือเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการหยิบใช้และเก็บเข้าที่
              - สะสาง / สะดวก

          2.   นำหนังสือเก็บเข้าที่ที่ถูกต้องทุกครั้งหลังจากหยิบไปใช้
              - สะดวก / สร้างนิสัย

          3.   ทำความสะอาดและจัดชั้นวางหนังสือให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
              เพื่อความสวยงาม - สะอาด / สุขลักษณะ

          4.   ห้ามวางสิ่งอื่นใดบนชั้นวางหนังสือ - สะดวก / สร้างนิสัย
          5.   กำจัดหนังสือ นิตยสาร และวารสารเก่า ๆ ออกไปเป็นครั้งคราว
              - สะสาง