Make your own free website on Tripod.com
                                      ห้องน้ำ

          1.   กดชักโครกหลังใช้ห้องน้ำทุกครั้ง - สุขลักษณะ

          2.   ล้างมือทุกครั้ง - สุขลักษณะ

          3.   ทำความสะอาดห้องน้ำและอ่างล้างหน้าทุกวัน
              - สะอาด / สุขลักษณะ

         
4.   หมั่นดูแลกระดาษชำระ สบู่ ผ้าเช็ดมือให้พร้อมอย่าให้ขาด
             
- สะดวก / สุขลักษณะ


          5.   ผู้ใช้ห้องน้ำทุกคนควรจะพยายามรักษาห้องน้ำให้สะอาดและ
              เป็นระเบียบเสมอ - สร้างนิสัย


          6.   ตรวจสอบการทำงานของพัดลมดูดอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ
              ในการทำงานอยู่เสมอ - สะอาด