Make your own free website on Tripod.com

ครุฑ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง   กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจาก
ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539)
เรื่อง   กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

    -----------------------------

          ด้วยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของ
น้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ข้อ 2 (15), (16), (17) ได้ระบุให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะ
กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ซึ่งได้แก่ ค่า บีโอดี (Biochemical
Oxygen Demand) ค่า ทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) และ
ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับ
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม
         ฉะนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้ง ที่ระบายออก
นอกโรงงานให้มีค่าแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในประกอบกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ดังต่อไปนี้
       ข้อ 1 ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชี
ท้ายกฏกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คือ
               1.1   ลำดับที่ 4(1) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ำประเภทการฆ่า
                      สัตว์
               1.2   ลำดับที่ 9(2) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชประเภทการทำ
                      แป้ง
               1.3   ลำดับที่ (10) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
                      หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                          1.   การทำขนมปัง หรือขนมเค้ก
                          2.   การทำขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง
                          3.   การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
               1.4   ลำดับที่  15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
                      หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                          1.   การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
                          2.   การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
                               เปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
               1.5   ลำดับที่  22   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
                     (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                           1.   การหมัก คาร์บอนไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์
                                ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย
                           2.   การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ
                           3.   การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
                           4.   การพิมพ์สิ่งทอ
               1.6   ลำดับที่  29  โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสำเร็จ
                     อัดเป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์  
               1.7   ลำดับที่  38    โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดัง
                      ต่อไปนี้
                            1.   การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น
                            2.   การทำกระดาษ กระดาษแข็งหรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำจาก
                                 เส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
               1.8   ลำดับที่  42   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่ง
                       มิใช่ปุ๋ย อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                            1.   การทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
                            2.   การเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
                                 อันตราย
                 1.9   ลำดับที่  46   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
                        อย่างดังต่อไปนี้
                            1.   การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข                            ประกาศ
                            2.   การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเท่า รักษา
                                หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์
                            3.   การผลิตวัตถุที่มุงหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการ
                                 กระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
                                 สาธารณสุขประกาศ แต่วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมาย
                                 สำหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสำอาง เครื่องมือ ที่ใช้ในการ
                                 ประกอบโรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น
               1.10 ลำดับที่  92  โรงงานห้องเย็น
         ข้อ 2 ค่า ทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่มากกว่า 200
มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) คือ
               2.1   ลำดับที่  13(2)   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ
                      อาหารประเภทการทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
               2.2   ลำดับที่  15(1)   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ประเภทการทำอาหาร
                      ผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
         ข้อ 3 ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ไม่มากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อลิตร
สำหรับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 คือ
            3.1   ลำดับที่  13(2)   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง หรือเครื่องประกอบ
                 อาหารประเภทการทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
            3.2   ลำดับที่  15(1)   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ ประเภทการทำอาหาร
                 ผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์
            3.3   ลำดับที่  22   โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย และเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
                 (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
                    (1)   การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอไรซ์
                         ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย
                    (2)   การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสำหรับการทอ
                    (3)   การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสำเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
                    (4)   การพิมพ์สิ่งทอ
            3.4   ลำดับที่  29  โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปั่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้
                 เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
            3.5   ลำดับที่  38   โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างต่อไปนี้
                    (1)   การทำเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น
                    (2)   การทำกระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทำ
                         จากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

                                                  ประกาศ   ณ  วันที่  18  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2540


                                                                      (นายเทียร   เมฆานนท์ชัย)
                                                         อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม