Make your own free website on Tripod.com
                            อำเภอเมือง
1. การตีเหล็ก
                                                                แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  3                            ควนปริง                                            40                                           มีดประเภทต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                  ผู้ผลิตทำนา  และทำสวนยางเป็นอาชีพหลัก  การตีเหล็กที่  หมู่ที่ 3  บ้านนาป้อ
ตำบลควนปริง   ทำมานาน ประมาณ 3-4  ช่วงอายุคน  ทำกันหลายครอบครัว  แต่ละครอบครัว
จะมีลูกจ้าง  5-15  คน  มีดนาป้อเป็นมีดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตรัง  และยังสามารถส่งไปขายใน
จังหวัดใกล้เคียง  และในตลาดจังหวัดตรัง ด้วย
รูปแบบผลิตภัณฑ
                  มีดกรีดยาง   มีดพร้า   มีดดายหญ้า  ฯลฯ
กำลังการผลิต
                  โดยเฉลี่ย  5-10  เล่ม/คน/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                    ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    30-90 บาท
สถานที่ติดต่อ
                  นายประเวศ  ชิตจันทร์            4  หมู่ที่ 3  ตำบลควนปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
                  นายโอะ  จับปลั่ง                  66  หมู่ที่ 3  ตำบลควนปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
                  นายสมชาย  โสะหาบ       164/2  หมู่ที่ 3  ตำบลควนปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง
 

2. เชือกกล้วย
                                                                                   แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  2                            ควนปริง                                               5                                      เส้นใยพืช   เชือกกล้วย
ลักษณะการผลิต
                     บ้านโคกสะท้อน   หมู่ที่ 2  เป็นแหล่งที่มีต้นกล้วยมาก  และชาวบ้านที่นี่ประมาณ  5  ครอบครัว
ที่ทำเชือกกล้วยไว้จำหน่ายหลังจากทำอาชีพเสริมเสร็จแล้ว   โดยการกรีดเชือกกล้วยให้เป็นเส้น ๆ  แล้วนำ มาตากแห้ง  แล้วส่งขายในตลาด สำหรับใช้รัดของบางครั้งส่วนราชการที่สนับสนุนให้ราษฏรฝึกอาชีพก็จะ
เข้ามาซื้อเพื่อจะนำไปสอนให้กับราษฏรเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ  เช่น  กระเป๋า  ตะกร้าผลไม้  หมวก  ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                     ต้นกล้วยซึ่งมีเป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน
กำลังการผลิต
                     เส้นเชือกกล้วย  5-8  ก.ก./คน/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                     ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                     เส้นเชือกกล้วยที่ตากแห้งแล้ว  ก.ก.ละ  12  บาท
สถานที่ติดต่อ
                     นางแดง  ชูจักร    22 หมู่ที่ 2   ตำบลควนปริง   อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง


                                                                             อำเภอสิเกา
1. ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
                                                                                          แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
 3                             บ่อหิน                                         10                                             หมวก  กระเป๋า  กระปุก
  8                            บ่อหิน                                         20                                              สมุกยา  ซองใส่แว่นตา
  6                            เขาไม้แก้ว                                    2
ลักษณะการผลิต
                     หลังจากประกอบอาชีพหลัก  คือ ทำสวนยางพารา  ทำนาแล้วราษฏรทั้ง  3  หมู่บ้าน
ก็จะมาประกอบอาชีพเสริมคือ  ทำผลิตภัณฑ์จากใบเตย  ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยได้รับการสนับสนุน
จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้  และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เคยส่งวิทยากรมาสอนเพิ่มเติม
จากที่เคยทำเป็นอยู่แล้ว  แต่รูปแบบยังมีน้อย  คือ  แต่ก่อนจะทำสมุกยา  และกระปุก ต่อมาหลังจากวิทยากร
มาสอน  ก็ได้ทำหมวกผู้หญิง  หมวกผู้ชาย  กระเป๋าสะพายแบบต่าง ๆ
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                     ใบเตย  ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องถิ่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                     ซองใส่แว่นตา  สมุกยา  กระปุกสี่เหลี่ยม  เสื่อ  กระปุกหกเหลี่ยม  กระปุกแปดเหลี่ยม
กำลังการผลิต
                     1  ชิ้น/วัน/คน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก   ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                       15-120  บาท
สถานที่ติดต่อ
                         น.ส.รอปิยะ   บุญญา     หมู่ที่  3   ตำบลบ่อหิน      อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง
                         นางอารีย์  บุญสมาน      หมู่ที่  8   ตำบลบ่อหิน       อำเภอสิเกา   จังหวัดตรัง
                         นางแมะ  จุ้นน้ำสี      78  หมู่ที่  6  ตำบลเขาไม้แก้ว  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

2. ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว
                                                               แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  2                        นาเมืองเพชร                                    10                                            ตะกร้ารูปแบบต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                      ผู้ผลิตทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  ทำจักสานก้านมะพร้าวหลังจากรีดยาง
เสร็จแล้ว  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  พร้อมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      ก้านมะพร้าว  ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในท้องถิ่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      ตะกร้าจ่ายตลาด  ตะกร้าใส่ผลไม้  ตะกร้าใส่ผ้าอ้อม   ตะกร้าใส่ผ้า
กำลังการผลิต
                      3-2 วัน/ใบ/คน
ระยะเวลา
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก  ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                       80-200 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นางปุก  ดำคงเพชร   61  หมู่ที่ 2  ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง

3. การตีเหล็ก
                                                        แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  2                        นาเมืองเพชร                                     2                                                      มีดต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                      บ้านเขาแก้ว   หมู่ที่  2  นอกจากมีกลุ่มสตรีทำผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าวแล้ว
ยังมีกลุ่มตีเหล็ก  ซึ่งมีสมาชิกอยู่  2 คน  ตีเหล็กเป็นอาชีพมาเป็นเวลานานแล้ว  รับช่วงต่อมาจาก
บรรพบุรุษประมาณ  3-4  ช่วงอายุคน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      มีดกรีดยาง   มีดทำครัว  มีดพร้า  ฯลฯ
กำลังการผลิต
                       8-10 เล่ม/คน/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                      ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    40-120 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นายพล  กล้างาม   125  หมู่ที่  2  ตำบลนาเมืองเพชร  อำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง


                                                                           อำเภอนาโยง
1. ผ้าทอนาหมื่นศรี
                                                                                        แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  8                          นาหมื่นศรี                                     20                                                 ผ้าทอแบบต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                      กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี ได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกอาชีพจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม  มาสอนวิธีการย้อมสีฝ้าย  และสอนการทอผ้าด้วยกี่กระตุกขั้นพื้นฐาน  จนกระทั่ง
ขั้นเพิ่มทักษะ  ทำให้ราษฎรมีความชำนาญในการทอ  ปัจจุบันผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นที่รู้จักของคนตรัง  และจังหวัดใกล้เคียง  ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไป สมาชิกกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรีที่ทอกันอยู่เป็นประจำ
หลังจากประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำสวนยางพารา  แทนที่จะเป็นคนแก่กลับเป็นเด็กสาววัยรุ่นเสียส่วนใหญ่  ผู้สูงอายุที่ทอกี่พื้นบ้านมีอยู่แค่  2  คน  เท่านั้น
รูปแบบการผลิต
                      ผ้าตัดเสื้อ    ผ้าโสร่ง   ผ้าถุง   ผ้าเช็ดหน้า   ผ้าขะม้า   ผ้าสไบ
กำลังการผลิต
                      โดยเฉลี่ย  5-8  ชิ้น/คน/วัน
                       ผ้าสไบผู้สูงอายุทอประมาณ  5-10  วัน/ผืน/คน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก  ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                       10-400 บาท
สถานที่ติดต่อ
                       นางกุศล  นิลละออ   19/1  หมู่ที่  8  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง


                            อำเภอกันตัง
1. ผลิตภัณฑ์จากต้นก้านธูปฤาษี
                                                                  แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  3                            บางเป้า                                       10                                         หมวก  กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                      อำเภอกันตัง  เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นก้านธูปฤาษีเป็นจำนวนมาก  นางปานทิพย์ เจียรนัย
  ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมบางเป้า  หมู่ที่ 3  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง
ได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอุตสาหกรรมในครอบครัว  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จนกระทั่งได้วิทยากรมาสอนการทำผลิตภัณฑ์จากต้นก้านธูปฤาษี  หลังจากฝึกอาชีพเสร็จแล้ว ราษฏร
ก็ยังประกอบอาชีพเสริมหลังจากกรีดยาง  ทำให้ราษฏรมีรายได้เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์จากต้นก้านธูปฤาษี
ก็เป็นที่รู้จักของคนกว้างขวางขึ้น  เพราะเมื่อมีการจัดนิทรรศการออกร้าน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จะนำผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่  และจำหน่ายให้กับทางกลุ่มด้วย
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      หมวกผู้หญิง   หมวกผู้ชาย   กระเป๋าสะพายแบบต่าง ๆ
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      ต้นก้านธูปฤาษี  ซึ่งมีอยู่ในที่ลุ่มของอำเภอกันตัง
กำลังการผลิต
                      1-2 วัน/ใบ/คน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลักคือ  กรีดยาง
ราคาผลิตภัณฑ์
120-250 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นางปานทิพย์  เจียรนัย   179  หมู่ที่  3  ตำบลบางเป้า  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

2. ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก 
                                                                                แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  3                            ย่านซื่อ                                          5                                                 กระจาดใส่ผลไม้
ลักษณะการผลิต
                      ตำบลย่านซื่อ  มีก้านจากเป็นจำนวนมาก  อาชีพเสริมของราษฏรที่นี่ก็คือ ทำใบจากแห้ง
ส่งขายในตัวจังหวัด  และจังหวัดใกล้เคียง  ส่วนที่เหลือจากทำใบจากแล้วก็คือ  ก้านจาก  จึงนำมาทำกระจาดไว้ใส่ผลไม้  และเฉวียนหม้อหรือก้นหม้อ
รูปแบบการผลิต
                      กระจาดทรงกลม   ทรงรี   ตะกร้าใส่ผลไม้
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      วัตถุดิบ  คือ  ก้านจาก  ซึ่งมีมากในตำบลย่านซื่อ
กำลังการผลิต
                        5 ใบ/คน/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก  (ตามสั่ง)
ราคาผลิตภัณฑ์
                    15-30 บาท
สถานที่ติดต่อ
                     นางฉิ่วหยิน   แซ่ฮั่ว   หมู่ที่  3  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
                กิ่งอำเภอหาดสำราญ
1. ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
                                                                             แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  2                             ตะเสะ                                       10                                        จักสานใบเตยประเภทต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                      ผู้ผลิตทำนาเป็นอาชีพหลัก  หลังจากทำนาแล้วมาประกอบอาชีพเสริม คือ ทำเสื่อใบเตย
เมื่อปี  พ.ศ. 2532  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  ได้ส่งวิทยากรจาก กองอุตสาหกรรมในครอบครัว
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มาสอนการทำผลิตภัณฑ์จากใบเตยรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งขั้นต้นและขั้นเพิ่มทักษะทำให้มีความชำนาญและทำผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบขึ้น
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                  วัตถุดิบในท้องถิ่น
รูปแบบการผลิต
                  เสื่อกลม   กระเป๋า   หมวก   แจกัน   แฟ้ม  ฯลฯ
กำลังการผลิต
                1-3 วัน/ชิ้น/คน
ระยะเวลาการผลิต
                 ตลอดปี   หลังจากประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำนา
ราคาผลิตภัณฑ์
                30-400 บาท
สถานที่ติดต่อ
                 นางอ๊ะ  หลงกลาง  17 หมู่ที่  2  ตำบลตะเสะ  กิ่งอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง
 
 2. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
                                                              แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  3                         หาดสำราญ                                      2                                              ปลาฉลาม  นก  มังกร
                                                                                                                                        ไดโนเสาร์  ฯลฯ
ลักษณะการผลิต
                  ตำบลหาดสำราญ   อยู่ใกล้ทะเล  ผู้ผลิตจึงทำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นประเภทสัตว์น้ำ
เช่น  ปลาฉลาม  ปลาหมึก  และผลิตภัณฑ์ที่แปลก ๆ  จากกลุ่มทำผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มอื่น เช่น
นกฮูก  ม้ามังกร  ไดโนเสาร์  ฯลฯ
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                  วัตถุดิบในท้องถิ่น
รูปแบบการผลิต
                  ปลาชนิดต่าง ๆ  นกฮูก  ม้ามังกร  ไดโนเสาร์  ฯลฯ
กำลังการผลิต
                   1-3 ชิ้น/วัน/คน
ระยะเวลาการผลิต
                  ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                200-600 บาท
สถานที่ติดต่อ
                 นายเสริม  เอ็งฉ้วน    64/1  หมู่ที่  3  ตำบลหาดสำราญ  กิ่งอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง


 
                 อำเภอย่านตาขาว
1. ไม้กวาดดอกหญ้า
                                                                             แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
   5                           ในควน                                         10                                       ไม้กวาดเล็ก  ไม้กวาดใหญ่
ลักษณะการผลิต
                    ไม้กวาดดอกหญ้า  บ้านโพรงจรเข้  หมู่ที่  5  ทำเป็นอาชีพมานานแล้ว  แต่วิธีการ
ผูกไม้กวาดยังไม่มีรูปแบบต่าง ๆ  ปี 2537  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  ได้ส่งวิทยากรมาฝึก
อาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้ารูปแบบต่าง ๆ  เช่น  แบบหางสิงห์  แบบหางปลา  แบบหางช้าง
แบบหางนกยูง  และไม้กวาดเล็ก
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      วัตถุดิบในท้องถิ่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดใหญ่แบบหางสิงห์  แบบหางปลา  แบบหางช้าง แบบหางนกยูง
กำลังการผลิต
                        8 อัน/วัน/คน
ระยะเวลาการผลิต
                         มีนาคม - มิถุนายน
ราคาผลิตภัณฑ์
                        10-30 บาท
สถานที่ติดต่อ
                         นางอามิด๊ะ  รองเดช    17  หมู่ที่  5  ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
 
 
 2. ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
                                                    แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
   5                            ในควน                                           1                                              ไซ  ข้อง  ขนาง  สุ่ม
ลักษณะการผลิต
                      ผู้ผลิตเป็นผู้สูงอายุที่ทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมามาช้านานแล้ว  เป็นการอนุรักษ์ของเก่า เช่น  ไซ  ข้อง  ขนาง  สุ่ม  เพราะไม่สามารถออกใบประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำนา  ทำสวนยางพาราเหมือนคนอื่น ๆ  ได้
จึงทำผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ไว้จำหน่ายให้กับคนในหมู่บ้าน
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      ไม่ไผ่ในท้องถิ่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                        1-4 วัน/ใบ/คน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก  ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    100-150 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นายเที่ยง  จ่าวิสูตร   97  หมู่ที่  5  ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
 
 
 3. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
                                                                        แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  1                             ในควน                                             3                                        ที่ี่กลัดเสื้อ  ต่างหู  เข็มขัด
                                                                                                                                      ถ้วยกาแฟ  โถใส่ข้าว  ช้อน  ฯลฯ
ลักษณะการผลิต
                      ผู้ผลิตทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  หลังจากทำอาชีพหลักเสร็จแล้ว ก็จะมาประกอบอาชีพ
เสริม  สมาชิกที่ผลิตมีจำนวน  3 คน  คือ  สมาชิกในครอบครัว  พ่อ  แม่  ลูก สามารถ ทำผลิตภัณฑ์ได้หลาย
รูปแบบ  และมีตลาดรองรับคือ  สหกรณ์อำเภอย่านตาขาว  เป็นหน่วยงานที่ ช่วยเหลือด้านการตลาดของกลุ่มนี้
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
                      กะลามะพร้าว  ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      โดยเฉลี่ย  1-10  ชิ้น/วัน/คน
ระยะเวลาการผลิต
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำสวนยาง  ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    10-450 บาท
สถานที่ติดต่อ
                     นายเน๊าะ  ตุกจุ้ย     88/2  หมู่ที่  1  ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
 
 
 4. ผ้าทอบ้านควนยาง
                                                                       แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
  3                             ทุ่งค่าย                                           15                                                ผ้าทอกี่กระตุก
ลักษณะการผลิต
                      ผู้ผลิตทำสวนยางพารา  และทำนาเป็นอาชีพหลัก  ด้วยความสนใจของหัวหน้ากลุ่ม
ที่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  จึงไปศึกษาวิธีการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี  แล้วมาชักชวน
ราษฎรในหมู่บ้านรวมกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าบ้านควนยาง  และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  ได้ส่ง
วิทยากรมาฝึกอาชีพทอผ้าให้มีความรู้วิธีการทอลายต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                     ผ้าถุง   ผ้าโสร่ง   ผ้าตัดเสื้อ   ผ้าขะม้า
กำลังการผลิต
                    5-10 ผืน/คน/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                      ตลอดปี  หลังจากประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำสวนยางพาราและทำนา
ราคาผลิตภัณฑ์
                      75-300 บาท
สถานที่ติดต่อ
                     นางสาววงค์สุภัทร  ไชยยะ   2  หมู่ที่ 3  ตำบลทุ่งค่าย  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 
 
                                                            อำเภอปะเหลียน
1. การจักสานไม้ไผ่
                                                                                  แหล่งผลิต
หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
 4                               ลิพัง                                                  5                                   ตะกร้าจ่ายตลาดแบบต่าง ๆ
ลักษณะการผลิต
                          ผู้ผลิตทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้บรรจุ
เข้าแผนพัฒนาจังหวัด  เมื่อปีงบประมาณ  2540  และได้รับอนุมัติให้มีการฝึกอบรม  เมื่อวันที่
2-23 มิถุนายน  2540  หลังจากฝึกอบรมแล้ว  ได้ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  เช่น  ตะกร้า  ออกจำหน่าย
ให้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือทำตามสั่ง
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                         ตะกร้าจ่ายตลาดแบบต่าง ๆ
กำลังการผลิต
                        2-3 วัน/ใบ/คน
ระยะเวลา
                      หลังจากประกอบอาชีพหลัก   ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    250-500 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นางหวานใจ  แย้มทอง   101/4  หมู่ที่  4  ตำบลลิพัง  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 
 
                                                                อำเภอรัษฏา
1. ผลิตภัณฑ์จากไม้เทพธาโร
                                                                               แหล่งผลิต
 หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
1                              หนองปรือ                                          1                                               ตัวพะยูน   แจกัน
ลักษณะการผลิต
                      นายเชือบ  ชุมดี  เกษตรกร  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฏา  ประกอบอาชีพ
ทำสวนยางพารา   ได้เห็นคุณค่าของ  รากไม้เทพธาโร  หรือไม้จวงหอม  ที่อยู่ในสวนยางพาราของตน
จึงนำรากไม้มาทำแจกัน และทำตัวพะยูน  ออกจำหน่ายเป็นของที่ระลึก  ที่เป็นของเก่า  เพราะรากไม้
เทพธาโร  มีอายุประมาณ  50-70  ปี
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      ตัวพะยูน   แจกัน   มะม่วงหิมพานต์
ลักษณะการผลิต
                    1-2 ชิ้น/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                      ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                      10- 1,000  บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นายเชือบ  ชุมดี  58  หมู่ที่  1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฏา  จังหวัดตรัง 


 
 

 2. ผีเสื้อจากใบยางพารา
                                                                        แหล่งผลิต
 หมู่ที่                        ตำบล                                 จำนวนผู้ผลิต/คน                             ประเภทผลิตภัณฑ์
 1                           หนองปรือ                                           1                                           ผีเสื้อจากใบยางพารา
ลักษณะการผลิต
                      จังหวัดตรัง  มีต้นยางพาราเป็นจำนวนมาก  และใบยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบ ในท้องถิ่น
สามารถนำมาทำดอกไม้จากใบยางพารา  และทำผีเสื้อจากใบยางพาราได้  นางกระจาย ชุมดี
ซึ่งเป็นแม่บ้านเกษตรกร  จึงมีความคิดที่จะทำผีเสื้อจากใบยางพารา  หลังจากประกอบอาชีพหลัก
คือ  ทำสวนยางพาราเสร็จแล้ว
รูปแบบผลิตภัณฑ์
                      ผีเสื้อจากใบยางพาราขนาดต่าง ๆ  เป็นที่กลัดเสื้อ  และของที่ระลึก
กำลังการผลิต
                      โดยเฉลี่ย  1-3  ตัว/วัน
ระยะเวลาการผลิต
                      ตลอดปี
ราคาผลิตภัณฑ์
                    40-200 บาท
สถานที่ติดต่อ
                      นางกระจาย  ชุมดี  58  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฏา จังหวัดตรัง