Make your own free website on Tripod.com

ระเบียบการ
การให้กู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

----------------------

ผู้ขอกู้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอกู้และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอกู้และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร จำนวน 2 ชุด
4. แผนที่สถานที่ประกอบกิจการ จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาสัญญาเช่าบ้านมีสัญญาเช่าอย่างน้อย 3 ปี จำนวน 2 ชุด
รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ผู้ค้ำประกัน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ค้ำประกันและคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกันและคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร จำนวน 2 ชุด
4. หนังสือรับรองตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 2 ชุด
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
1. สำเนาโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก. จำนวน 2 ชุด
2. หนังสือการประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดิน จำนวน 2 ชุด
3. หนังสือรับรองและยินยอมเจ้าของหลักทรัพย์ จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส จำนวน 2 ชุด
6. สำเนาทะเบียนสมรสเจ้าของหลักทรัพย์ จำนวน 2 ชุด
7. หนังสือยินยอมจากคู่สมรสเจ้าของหลักทรัพย์ จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ สำเนาเอกสารต้องเซนต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ใช้ข้าราชการ 2 คน เงินเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป

........................................................................................................................................................................................

.................................................วันที่...............เดือน.................................พ.ศ......................
เรื่อง ขอกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ
เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
....................ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...................................ถนน................................ตำบล/แขวง....................... อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...............................รหัส................................................... โทร......................................มีความประสงค์ขอกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อประกอบกิจการ................... ..............................................เป็นจำนวนเงิน...........................บาท (...............................................)
ดังเอกสารแนบ
...................จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา.

................................หนังสือยินยอมของคู่สมรสให้จำนองหลักทรัพย์เพื่อประกันเงินกู้
......................................................................................................เขียนที่.......................................................... ........................................................................................วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...................
.....................ข้าพเจ้า นาย/นาง............................................................................ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ของนาย/นาง...............................................ถูกต้องตามกฎหมายทะเบียนสมรสเลขที่.............................
เมื่อวันที่.................เดือน................................พ.ศ......................ณ.สำนักทะเบียน.......................................
จังหวัด..........................................ยินยอมให้ นาย/นาง.................................................นำโฉนดที่ดิน/น.ส 3 เลขที่...........................เล่ม..............หน้า..................เลขที่ดิน....................................ตั้งอยู่ที่ตำบล..............
อำเภอ...........................จังหวัด......................เนื้อที่....................ไร่......................งาน....................ตารางวา เป็นกรรมสิทธิของ นาย/นาง..................................................ต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อ/พิมพ์ลายนิ้วแต่มือซ้าย ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน

...............................................ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความยินยอม
..............................................................(.............................................)

.................................................ลงชื่อ.....................................................พยาน
...............................................................(............................................)

...................................................ลงชื่อ...................................................พยาน
................................................................(..........................................)
หมายเหตุ........... กรอกข้อความให้ครบถ้วน ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
.............................อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดต้องเป็นเครื่อง เดียวกัน
.............................ให้มีพยาน 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้

...................................................................หนังสือรับรองและยินยอมของเจ้าของที่ดิน
.....................................................................................................................................เขียนที่...................................... .....................................................................................................วันที่...............เดือน...........................พ.ศ................ ............................................ข้าพเจ้า..............................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่...............ตำบล.............................อำเภอ..............................จังหวัด...........................ขอให้ถ้อยคำรับรอง
และยินยอมว่า ข้าพเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดหมายเลขดังกล่าว ..........................................ข้าพเจ้ายินยอมให้................................................ทำนิติกรรมจำนองที่ดินพร้อมเจ้าของ
ร่วมกรรมสิทธิอยู่กับข้าพเจ้าโดยสมบูรณและข้าพเจ้ามิได้นำเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายฝากหรือจำนองหรือ
ก่อให้เกิดการติดพันกับผู้อื่นเลย
..........................................เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

......................................................................ลงชื่อ.........................................เจ้าของที่ดิน
......................................................................ลงชื่อ.........................................พยาน
......................................................................ลงชื่อ........................................พยาน
หมายเหตุ .........กรณีผู้ขอกู้นำที่ดินของผู้อื่นมาจำนองจะต้องมีหนังสือรับรองและยินยอมของเจ้าของ
............................ที่ดินตามแบบฟอร์มข้างต้น

.........................ข้าพเจ้า...............................................................ขอรับรองว่า แผนที่สังเขป ซึ่งแสดงที่ตั้ง
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามรายการข้างบนนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำขึ้นนั้นถูกต้องตามความเป็นจริง และเป็นกรรมสิทธิของข้าพเจ้าจริง

..........................................ลงชื่อ................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ
..........................................ลงชื่อ......................................................ผู้ขอกู้

.......................................................หนังสือยินยอม
...............................................................................................................เขียนที่....................................................
................................................................................วันที่.................เดือน.............................พ.ศ.....................
....................ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................................................ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง.............................................ถูกต้องตามกฎหมาย ทะเบียนสมรสเลขที่...............................
เมื่อวันที่...................เดือน.................................พ.ศ.................... ณ สำนักทะเบียน....................................
จังหวัด......................ยินยอมให้ นาย/นาง.............................................กู้/ค้ำประกันการกู้เงินทุนหมุนเวียนฯ
ของ นาย/นาง............................................ต่อ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อ/
พิมพ์ลายนิ้วแม่มือซ้าย ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน

................................................ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม
..........................................................(................................................)

............................................ลงชื่อ..........................................................พยาน
........................................................(.................................................)

.........................................ลงชื่อ..........................................................พยาน
..........................................................(..............................................)
หมายเหตุ .....กรอกข้อความให้ครบถ้วน ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก
....................อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือและใช้น้ำหมึกต่างสีกัน ถ้าใช้พิมพ์ดีดต้องเป็นเครื่อง เดียวกัน
....................ให้มีพยาน 2 คน และพยานต้องลงลายมือชื่อจะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้

.........................................หนังสือรับรองการเป็นผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอม

.........................ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................... ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................รหัส........ โทร..........................อาชีพ........................................สถานที่ทำงาน.................................................... ตำแหน่ง.....................................................โทร............................รายได้ต่อเดือน..........................บาท ขอรับรองว่าข้าพเจ้าตกลงจะเป็นผู้ค้ำประกัน (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... ซึ่งเป็นผู้ขอกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ในวงเงินจำนวน.............................บาท (...............................................................) โดยได้รับความยินยอมจาก คู่สมรสของข้าพเจ้า คือ (นาย/นาง).....................................................ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา ถูกต้องตาม
กฎหมาย ตามทะเบียนสมรสที่...............................ลงวันที่.....................................................ได้ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ต่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในการขอกู้เงินของ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................ข้าพเจ้าและคู่สมรสจะไม่เพิก
ถอนการเป็นผู้ค้ำประกันและยอมใช้หนี้แทน (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................
หาก (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ผ่อนชำระค่างวด
ตามกำหนดในสัญญากู้เงินพร้อมค่าปรับแทนทันทีโดยมิต้องเรียกร้องให้ (นาย/นาง/นางสาว).............. .....................................................ชำระก่อน และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาค้ำประกันทุกประการ

.................................ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้ำประกัน
.............................................(.......................................................)

.................................ลงชื่อ...................................................................คู่สมรส
..............................................(...................................................)

.................................ลงชื่อ...............................................................พยาน
..............................................(................................................)

.........................................หนังสือรับรองการเป็นผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................. ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................
รหัส........................โทร.............................อาชีพ...................................สถานที่ทำงาน....................... ........................................................ตำแหน่ง.................................................โทร.............................. รายได้ต่อเดือน...............................บาท ขอรับรองว่าข้าพเจ้าตกลงจะเป็นผู้ค้ำประกัน
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................ซึ่งเป็นผู้ขอกู้เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ในวงเงิน
จำนวน..................................บาท (.................................................)โดยได้รับความยินยอม
จากคู่สมรสของข้าพเจ้าคือ (นาย/นาง)........................................................... ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา ถูกต้องตามกฎหมาย ตามทะเบียนสมรสที่..............................ลงวันที่......................... .......
ได้ยินยอมให้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................ทำสัญญาค้ำประกันเงินกู้ต่อ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการขอกู้เงินของ(นาย/นาง/นางสาว)..............................................
ข้าพเจ้าและคู่สมรสจะไม่เพิกถอนการเป็นผู้ค้ำประกันและยอมใช้หนี้แทน (นาย/นาง/นางสาว)............. .......................................หาก (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือไม่ผ่อนชำระค่างวดตามกำหนดในสัญญากู้เงินพร้อมค่าปรับแทนทันที โดยมิต้องเรียกร้องให้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................ชำระก่อน และจะปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาค้ำประกันทุกประการ.

................................................ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ำประกัน
.........................................................(............................................)

..............................................ลงชื่อ.................................................คู่สมรส
..........................................................(.........................................)

..............................................ลงชื่อ.............................................พยาน
........................................................(.........................................)

...............................................แผนที่สถานประกอบกิจการ