Make your own free website on Tripod.com

                                     บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน (2538)

ตำแหน่งทุกประเภท ระดับ อัตรา (บาท/เดือน)
  บริหารระดับสูง (บส.) 11
10
9
21,000
14,500
10,000
  บริหารระดับกลาง (บก.) 8 5,600
  วิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือ
  เชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.)
วช./ชช. 11
วช./ชช. 10
วช./ชช.  9
     วช. 8
      วช.7
15,600
13,000
  9,900
  5,600
  3,500