Make your own free website on Tripod.com
                                      ห้องประชุม

          1.   ไม่อนุญาตนำสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้สำหรับการประชุม
               ไว้ในห้องประชุม - สร้างนิสัย


          2.   นำที่เขี่ยบุหรี่ วัสดุต่าง ๆ เครื่องใช้ในสำนักงาน วิดีโอ ฯลฯ
               เก็บเข้าที่ทุกครั้งหลังใช้งาน - สะดวก


          3.   เก็บโต๊ะและเก้าอี้ให้เข้าที่ภายหลังใช้งาน - สะดวก

          4.   ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังจากใช้ห้องประชุม
               - สร้างนิสัย

          5.   เข้าประชุมให้ตรงเวลา - สร้างนิสัย


          ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: มอบหมายให้พนักงานทำหน้าที่รับ
   ผิดชอบเป็นเจ้าของห้องประชุมแต่ละห้อง