Make your own free website on Tripod.com
                                 ทางเดินห้องโถง

          1.   เช็ดรองเท้าก่อนเข้าไปในสำนักงาน - สุขลักษณะ

          2.   ห้ามสูบบุหรี่ขณะเดินอยู่ในทางเดิน - สร้างนิสัย

          3.   ห้ามวางสิ่งของใดใดบริเวณทางเดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
               - สะสาง / สะดวก / สร้างนิสัย

         
4.   เก็บและทิ้งขยะหรือเศษกระดาษในบริเวณทางเดิน
               - สุขลักษณะ / สร้างนิสัย


         
5.   ไม่พูดหรือส่งเสียงดังตามทางเดิน - สร้างนิสัย