Make your own free website on Tripod.com
                                                  ห้องอาหาร

          1.   ไม่ทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นใดใด บนโต๊ะอาหารหลังการใช้งาน
               - สะดวก / สุขลักษณะ

         
2.   เก็บเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะอาหารหลังการใช้งาน - สะดวก

          3.   หากมีการดึงโต๊ะและเก้าอี้ออกไปใช้จะต้องนำกลับไปเก็บที่เดิม
               ทุกครั้ง - สะดวก 


          4.   เก็บถ้วยชามทันที หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง
               - สะอาด / สุขลักษณะ


          5.   ทำความสะอาดโต๊ะอาหารทันทีที่รับประทานอาหารเสร็จ
               - สะอาด / สุขลักษณะ