Make your own free website on Tripod.com
                                                   โต๊ะทำงาน

          1.   ควรจัดเก็บโต๊ะทำงานของท่านให้สะอาดและเป้นระเบียบอยู่เสมอ- สะอาด

          2.   ไม่ควรวางของใช้ส่วนตัวบน หรือในโต๊ะทำงาน - สร้างนิสัย

          3.   ซ่อมแซมโต๊ะทำงานของท่าน หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น - สร้างนิสัย

          4.   ก่อนกลับบ้านไม่ควรวางสิ่งใดบนโต๊ะทำงาน ยกเว้น สิ่งจำเป็น
               สำหรับการทำงานในวันต่อไป - สะดวก/ สร้างนิสัย


          ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: ไม่ควรใช้โต๊ะทำงานเป็นที่เก็บของ