Make your own free website on Tripod.com
                                       ตู้เก็บของ

          1.   อย่าวางสิ่งต่าง ๆ เหนือตู้เก็บของ - สะดวก

         
2.   จัดวางสิ่งต่าง ๆ ในตู้เก็บของ ของแต่ละบุคคลให้เป็นระเบียบ
               เรียบร้อย - สะดวก

          3.   ทำความสะอาดตู้เก็บของอยู่เสมอ - สะอาด

         
4.   อย่าเก็บอาหารไว้ในตู้เก็บของ - สร้างนิสัย


          ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: ควรจะรื้อตู้เก็บของทั้งหมดทำความ
สะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง