Make your own free website on Tripod.com
                                       แม่พิมพ์

          1.   กำหนดที่สำหรับเก็บแม่พิมพ์ต่าง ๆ - สะดวก

          2.   ทำป้ายติดที่แม่พิมพ์และที่เก็บที่กำหนด - สะดวก

          3.   ทำความสะอาดแม่พิมพ์หลังการใช้ และจัดเก็บในที่ที่กำหนด
               - สะดวก


          4.   แยกแยะแม่พิมพ์ตามความถี่ในการใช้ - สะดวก

         
5.   กำจัดแม่พิมพ์ที่ไม่จำเป็น - สะสาง

         
         ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: จัดทำรายการแม่พิมพ์ทั้งหมด