Make your own free website on Tripod.com

Q1: ความเป็นมา และความจำเป็นของภาคราชการที่ต้องทำ 5.

      อย่างไร ?

A:

u   ปัญหาการปฏิบัติงานของภาครัฐ

 

            รากฐานที่สำคัญประการหนึ่งของราชการไทย    ก็คือ   การที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดหรือขาดการกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานเน้นผลสัมฤทธิผลของงาน  ไม่มีระบบการจัดวางมาตรฐานที่จะบรรลุสัมฤทธิผลของงานที่เป็นมาตรฐาน  จึงทำให้การปฏิบัติงานในภาครัฐมีความหลากหลาย  และมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป  เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  นอกจากนั้น ภาครัฐโดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน  โดยมีความ  มุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นระบบเปิดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ลดขั้นตอนไม่จำเป็น  ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเป็นระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม

 

v   การพิจารณาและความเห็นของ ก..

            เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม   การเมือง  และขจัดความยากจนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ก.. ในการประชุมครั้งที่ 8/2541  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541  จึงได้มีมติให้สำนักงาน ก.. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย  ด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ  (Thailand  International Public  Sector  Standard  Management  System  and  Outcomes  หรือ เรียกโดยย่อว่า Thailand International P.S.O.)  โดยให้ถือว่ากิจกรรม 5  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุผลได้

w   มติคณะรัฐมนตรี 27 ตุลาคม 2541

 

            คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.. ให้จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิผลของงานภาครัฐ (Thailand International  P.S.O.)  และกำหนดนโยบายให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินกิจกรรม 5  (สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย)   โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  ควรขยายการดำเนินการกิจกรรม 5     ไปสู่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล  เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ทั่วประเทศ