Make your own free website on Tripod.com
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 1. มอก. 1-2513
  ถ่านไฟฉาย

  ยกเลิก 24 สิงหาคม 2518, ดู มอก. 96-2517
 2. มอก. 2-2525
  ขวดแก้วสำหรับเครื่องดื่มประเภทอัดก๊าซ
 3. มอก. 3-2526
  น้ำปลาพื้นเมือง
 4. มอก. 4 เล่ม 1-2529
  หลอดไฟฟ้า
 5. มอก. 4 เล่ม 2-2522
  วิธีทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของขั้วหลอดไฟฟ้า
 6. มอก. 5-2527
  กระสอบปอ
 7. มอก. 6-2524
  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์
 8. มอก. 7-2531
  หม้อสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 9. มอก. 8-2539
  น้ำซอสปรุงรส
 10. มอก. 9-2525
  ลูกแบดมินตัน
 11. มอก. 10-2529
  ฟิวส์ก้ามปู
 12. มอก. 11-2531
  สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์
 13. มอก. 12-2530
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ
 14. มอก. 13-2530
  กรดซัลฟิวริกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 15. มอก. 14-2525
  โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต
 16. มอก. 15 เล่ม 1-2532
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดคุณภาพ
 17. มอก. 15 เล่ม 2-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 2 การทดสอบความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 18. มอก. 15 เล่ม 3-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 3 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 150 และ 75 ไมโครเมตร
 19. มอก. 15 เล่ม 4-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 4 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้แร่งขนาด 45 ไมโครเมตร
 20. มอก. 15 เล่ม 5-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 5 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เทอร์บิดิมิเตอร์
 21. มอก. 15 เล่ม 6-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 6 วิธีทดสอบความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยใช้เครื่องแอร์เพอร์มีอะบิลิตี
 22. มอก. 15 เล่ม 7-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 7 การทดสอบความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับน้ำ
 23. มอก. 15 เล่ม 8-2514
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 8 ข้อกำหนดวิธีทดสอบจำนวนน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ความข้นเหลวปกติของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 24. มอก. 15 เล่ม 9-2518
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 9 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบไวแคต
 25. มอก. 15 เล่ม 10-2518
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 10 การหาระยะเวลาก่อตัวของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกโดยใช้เข็มแบบกิลโมร์
 26. มอก. 15 เล่ม 11-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 11 การทดสอบหาการขยายตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยวิธีออโตเคลฟ
 27. มอก. 15 เล่ม 12-2532
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 12 วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 28. มอก. 15 เล่ม 13-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 13 วิธีทดสอบหาปริมาณอากาศในมอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 29. มอก. 15 เล่ม 14-2520
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 14 การทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนื่องจากซัลเฟต
 30. มอก. 15 เล่ม 15-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 15 วิธีทดสอบการก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (โดยใช้วิธีเพสต์)
 31. มอก. 15 เล่ม 16-2535
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 16 การชักตัวอย่างและการยอมรับปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 32. มอก. 15 เล่ม 17-2516
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 17 การผสมมอร์ตาปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกด้วยเครื่องผสม
 33. มอก. 15 เล่ม 18-2519
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 18 การวิเคราะห์ทางเคมีของปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 34. มอก. 15 เล่ม 20-2521
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 20 การใช้วัสดุผสมเพิ่มในการทำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 35. มอก. 15 เล่ม 21-2533
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 21 วิธีหาปริมาณแคลเซียมซัลเฟตอิสระในไฮเดรเทดมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 36. มอก. 16-2536
  แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
 37. มอก. 17-2532
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
 38. มอก. 18-2529
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก
 39. มอก. 19-2536
  น้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 40. มอก. 20-2527
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม
 41. มอก. 21-2515
  เครื่องเงิน
 42. มอก. 22-2539
  ผ้าขนหนู
 43. มอก. 23-2521
  บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 44. มอก. 24-2536
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
 45. มอก. 25-2516
  ขั้วรับหลอดไฟฟ้า : แบบเขี้ยว
 46. มอก. 26-2516
  ท่อเหล็กกล้าอาบและไม่อาบสังกะสีชนิดต่อด้วยเกลียว

  ยกเลิก 16 พฤศจิกายน 2521 ดู มอก. 276-2532 , มอก. 277-2532 , มอก. 281-2532
 47. มอก. 27-2540
  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 48. มอก. 28-2531
  สบู่ซักล้าง
 49. มอก. 29-2531
  สบู่ถูตัว
 50. มอก. 30-2527
  ไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
 51. มอก. 31-2516
  คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 52. มอก. 32-2528
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ปริมาณและวิธีวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม
 53. มอก. 33-2531
  ขนาดกระดาษตัดสำหรับกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน
 54. มอก. 34-2536
  กำหนดสุขลักษณะของอาหาร
 55. มอก. 35-2516
  ด้ายฝ้ายดิบ
 56. มอก. 36-2516
  กระเบื้องดินเผาบุผนัง

  ยกเลิก 27 มิถุนายน 2529 ดู มอก. 613-2529 และแทนด้วย มอก.614
 57. มอก. 37-2529
  กระเบื้องดินเผาปูพื้น
 58. มอก. 38-2531
  กระเบื้องดินเผาโมเสก
 59. มอก. 39-2516
  สุรา
 60. มอก. 40-2527
  ผ้าใบ
 61. มอก. 41-2529
  กรดซัลฟุริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม
 62. มอก. 42-2525
  แปรงสีฟัน
 63. มอก. 43-2536
  ข้าวโพดฝักอ่อนในภาชนะบรรจุ
 64. มอก. 44-2516
  น้ำมันรำสำหรับบริโภค
 65. มอก. 45-2540
  ยาสีฟัน
 66. มอก. 46-2516
  ผ้าปอบปลิน
 67. มอก. 47-2533
  น้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค
 68. มอก. 48-2516
  น้ำนมข้นหวาน
 69. มอก. 49-2528
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์ก
 70. มอก. 50-2538
  แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
 71. มอก. 51-2530
  สับปะรดกระป๋อง
 72. มอก. 52-2516
  ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
 73. มอก. 53-2536
  ไม้ขีดไฟ
 74. มอก. 54-2516
  กระจกแผ่น
 75. มอก. 55-2516
  เหล็กเส้นแบนและสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 76. มอก. 56-2533
  น้ำตาลทราย
 77. มอก. 57-2533
  คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก
 78. มอก. 58-2533
  คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก
 79. มอก. 59-2516
  อิฐคอนกรีต
 80. มอก. 60-2516
  คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก
 81. มอก. 61-2517
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและผักกระป๋อง
 82. มอก. 62-2540
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง
 83. มอก. 63-2523
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก
 84. มอก. 64-2517
  ตัวนำไฟฟ้าทองแดงรีดแข็งสำหรับสายส่งกำลังเหนือดิน
 85. มอก. 65-2517
  ผ้าฝ้ายชีตติง
 86. มอก. 66-2525
  ผ้าลายสอง
 87. มอก. 67-2539
  ลิ้นจี่ในภาชนะบรรจุ
 88. มอก. 68-2531
  ลำใยในภาชนะบรรจุ
 89. มอก. 69-2532
  ผักกาดดองในภาชนะบรรจุ
 90. มอก. 70-2517
  ผักดองผสมบรรจุกระป๋อง
 91. มอก. 71-2532
  ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
 92. มอก. 72-2527
  ถั่วลันเตากระป๋อง
 93. มอก. 73-2517
  เห็ดฟางกระป๋อง
 94. มอก. 74-2529
  ดินขาวสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
 95. มอก. 75-2527
  ปุ๋ย
 96. มอก. 76-2517
  ลวดหนามเคลือบสังกะสี
 97. มอก. 77-2531
  อิฐก่อสร้างสามัญ
 98. มอก. 78-2528
  ผงซักฟอก
 99. มอก. 79-2529
  กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่
 100. มอก. 80-2517
  ปูนซีเมนต์ผสม
 101. มอก. 81-2529
  ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
 102. มอก. 82-2527
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล
 103. มอก. 83-2527
  น้ำส้มสายชู
 104. มอก. 84-2528
  ชอล์กขาวและชอล์กสี
 105. มอก. 85-2522
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย
 106. มอก. 86-2522
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก
 107. มอก. 87-2521
  สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางการแพทย์
 108. มอก. 88-2517
  สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม
 109. มอก. 89-2530
  ปลาซาร์ดีนกระป๋อง
 110. มอก. 90-2530
  กระป๋องโลหะสำหรับบรรจุอาหาร
 111. มอก. 91-2539
  เกลือบริโภค
 112. มอก. 92-2536
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง
 113. มอก. 93-2532
  แหนบแผ่นสำหรับรถยนต์และรถพ่วง
 114. มอก. 94-2517
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน ท่อระบายน้ำและสิ่งปฏิกูล

  ยกเลิก, 26 มกราคม 2536 ดู มอก.1131
 115. มอก. 95-2540
  ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง
 116. มอก. 96-2528
  แบตเตอรีแห้ง (แบบเลอคลังเช)
 117. มอก. 97-2536
  ผ้าเบรกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 118. มอก. 98-2517
  ข้าวโพดครีมกระป๋อง
 119. มอก. 99-2517
  น้ำผลไม้ : น้ำส้ม
 120. มอก. 100-2517
  น้ำผลไม้ : น้ำมะเขือเทศ
 121. มอก. 101-2517
  น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น
 122. มอก. 102-2528
  อิฐกลวงรับน้ำหนัก
 123. มอก. 103-2528
  อิฐกลวงไม่รับน้ำหนัก
 124. มอก. 104-2517
  คาร์บอนไดออกไซด์

  ยกเลิก, 20 พฤศจิกายน 2527, ดู มอก.539 และ มอก.568 แทน
 125. มอก. 105-2539
  คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง (น้ำแข็งแห้ง)
 126. มอก. 106-2517
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำ

  ยกเลิก 31 กรกฎาคม 2529 ดู มอก. 621 , มอก. 622
 127. มอก. 107-2533
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
 128. มอก. 108-2517
  วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินผ้าเป็นผืนยาว
 129. มอก. 109-2517
  วิธีชักตัวอย่างและการทดสอบวัสดุงานก่อซึ่งทำด้วยคอนกรีต
 130. มอก. 110-2517
  วิธีทดสอบการหดแห้งของคอนกรีตบล๊อก
 131. มอก. 111-2538
  ผ้าถักวงกลม
 132. มอก. 112-2518
  น้ำผลไม้ : น้ำสับปะรด
 133. มอก. 113-2526
  ตะปูเหล็กหัวกลมแบน
 134. มอก. 114-2526
  ตะปูเหล็กสำหรับใช้งานพิเศษ
 135. มอก. 115-2529
  กุ้งเยือกแข็ง
 136. มอก. 116-2529
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

  มอก.116-2517 ยกเลิกและกำหนด, 1 ก.ย. 2529 มอก. 116-2529 ยกเลิก 22 พฤศจิกายน 2537
 137. มอก. 117-2517
  สายไฟฟ้าแรงสูงสำหรับรถยนต์
 138. มอก. 118-2522
  สายไฟฟ้าแรงต่ำสำหรับรถยนต์
 139. มอก. 119-2517
  สายไฟฟ้าแรงสูงมีความต้านทานสำหรับรถยนต์
 140. มอก. 120-2540
  ผ้าห่มนอน
 141. มอก. 121 เล่ม 1-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 1 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงแดด)
 142. มอก. 121 เล่ม 2-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 2 ความคงทนของสีต่อแสง (แสงซีนอนอาร์ก)
 143. มอก. 121 เล่ม 3-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 3 ความคงทนของสีต่อการซักฟอก
 144. มอก. 121 เล่ม 4-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 4 ความคงทนของสีต่อเหงื่อ
 145. มอก. 121 เล่ม 5-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 5 ความคงทนของสีต่อการขัดถู
 146. มอก. 121 เล่ม 6-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 6 ขนาดเส้นด้าย
 147. มอก. 121 เล่ม 7-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 7 เกลียวของเส้นด้าย
 148. มอก. 121 เล่ม 8-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 8 แรงดึงและการยืดตัวที่ทำให้เส้นด้ายขาด
 149. มอก. 121 เล่ม 9-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 9 แรงดึงและการยืดตัวที่ทำให้ผ้าทอขาด
 150. มอก. 121 เล่ม 10-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 10 ความกว้างของผ้าทอหรือผ้าถัก
 151. มอก. 121 เล่ม 11-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 11 ความยาวของผ้าทอหรือผ้าถัก
 152. มอก. 121 เล่ม 12-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 12 น้ำหนักของผ้าทอต่อหนึ่งหน่วยความยาว และหนึ่งหน่วยพื้นที่
 153. มอก. 121 เล่ม 13-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 13 จำนวนเส้นด้ายต่อหนึ่งหน่วยความยาวของผ้าทอ
 154. มอก. 121 เล่ม 14-2518
  วิธีทดสอบสิ่งทอ : ความคงทนของสี เล่ม 14 การใช้เกรย์สเกล
 155. มอก. 121 เล่ม 15-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 15 ชนิดเส้นใย
 156. มอก. 121 เล่ม 16-2526
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 16 แรงดึงและการยืดตัวที่ทำให้ผ้าขาดโดยวิธีแกรบและวิธีแกรบแบบดัดแปลง
 157. มอก. 121 เล่ม 17-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 17 ความต้านแรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึงชนิดอัตราการยืดตัวคงที่
 158. มอก. 121 เล่ม 18-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 18 ความต้านแรงฉีกขาดของผ้าทอโดยใช้เครื่องทดสอบแบบเอลเมนดอร์ฟ
 159. มอก. 121 เล่ม 19-2524
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 19 ความต้านแรงดันทะลุและระยะโป่งทะลุโดยวิธีไดอะแฟรม
 160. มอก. 121 เล่ม 20-2525
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 20 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าเมื่อแช่ในน้ำเย็น
 161. มอก. 121 เล่ม 21-2525
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 21 การเปลี่ยนแปลงขนาดของผ้าภายหลังการซักแล้วทำให้แห้ง
 162. มอก. 121 เล่ม 22-2526
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 22 ความสะท้อนน้ำ
 163. มอก. 121 เล่ม 23-2526
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 23 ความต้านน้ำซึมโดยใช้เครื่องทดสอบแบบความดันน้ำ
 164. มอก. 121 เล่ม 24-2525
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 24 ความหนาของผ้า
 165. มอก. 121 เล่ม 25-2526
  วิธีทดสอบสิ่งทอ เล่ม 25 ความคงทนของสีต่อน้ำ
 166. มอก. 122-2518
  ปริมาณตะกั่วจากของเด็กเล่นที่ทำด้วยปลาสติก
 167. มอก. 123-2524
  กระติกหรือผลิตภัณฑ์แก้วสุญญากาศ
 168. มอก. 124-2518
  สายพานแบนส่งกำลัง
 169. มอก. 125-2529
  ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
 170. มอก. 126-2529
  ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน
 171. มอก. 127-2536
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น
 172. มอก. 128-2528
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
 173. มอก. 129-2530
  หมุดย้ำสำหรับงานทั่วไป
 174. มอก. 130-2518
  ขนาดแฟ้มปก แฟ้มยึด และแฟ้มแขวน
 175. มอก. 131-2523
  รองเท้าแตะฟองน้ำ
 176. มอก. 132-2528
  รองเท้าผ้าใบ
 177. มอก. 133-2518
  ปูนซีเมนต์ขาว
 178. มอก. 134-2531
  แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้สัก
 179. มอก. 135-2526
  ด้ายเย็บฝ้าย
 180. มอก. 136-2539
  เงาะในภาชนะบรรจุ
 181. มอก. 137-2518
  พรมปักปุย
 182. มอก. 138-2535
  ลวดผูกเหล็ก
 183. มอก. 139-2530
  หนังพื้นชั้นใน
 184. มอก. 140-2530
  หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครมทับฝาด
 185. มอก. 141-2518
  หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง
 186. มอก. 142-2530
  ปลาทูนากระป๋อง
 187. มอก. 143-2518
  มาการีน
 188. มอก. 144-2518
  ผ้าใบทำจากฝ้ายสำหรับทำสายพาน
 189. มอก. 145-2533
  สมุดนักเรียน
 190. มอก. 146-2536
  สายพานตัววีส่งกำลัง
 191. มอก. 147-2530
  สายพานลำเลียง
 192. มอก. 148-2518
  ออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

  ยกเลิก, 30 พฤศจิกายน 2527, ดู มอก.540 และ มอก.541 แทน
 193. มอก. 149-2518
  เชลแล็กวาร์นิช
 194. มอก. 150-2534
  โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม
 195. มอก. 151-2539
  การใช้และการซ่อมบำรุงถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 196. มอก. 152-2539
  เครื่องสำอาง : ข้อกำหนดทั่วไป
 197. มอก. 153-2540
  อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก
 198. มอก. 154-2518
  อิฐกลวงทำพื้น
 199. มอก. 155-2532
  น้ำหวานเข้มข้น
 200. มอก. 156-2518
  พิวเตอร์
 201. มอก. 157-2518
  เครื่องสุขภัณฑ์ดินเผาเคลือบชนิดวิเทรียสไชนา และเออร์เทนแวร์

  ยกเลิก, 28 ต.ค. 2531, ดู มอก.791 ถึง มอก.799 แทน
 202. มอก. 158-2518
  กระเบื้องดินเผามุงหลังคา
 203. มอก. 159-2518
  เกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป และขนาดที่เลือกสำหรับหมุดเกลียว สลักเกลียว และแป้นเกลียว
 204. มอก. 160-2528
  วิธีชักตัวอย่างและทดสอบหนังฟอก
 205. มอก. 161-2518
  วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินเส้นด้ายและเชือกเส้นเล็ก
 206. มอก. 162-2526
  เครื่องสำอาง : แชมพู
 207. มอก. 163-2535
  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำอบอ่อน
 208. มอก. 164-2518
  แผ่นชิ้นไม้อัด : ความหนาแน่นปานกลาง

  ยกเลิก, 5กันยายน 2532, ดู มอก.876 และ มอก.877 แทน
 209. มอก. 165-2528
  สารส้ม
 210. มอก. 166-2535
  เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน
 211. มอก. 167-2528
  อิฐประดับคัลเซียมซิลิเกตหรืออิฐปูนขาวทราย
 212. มอก. 168-2531
  อิฐประดับ
 213. มอก. 169-2519
  อิฐกลวงประดับ
 214. มอก. 170-2529
  กระดาษเหนียว
 215. มอก. 171-2530
  สมบัติทางกลของสลักเกลียว หมุดเกลียว และสลักเกลียวสองข้าง
 216. มอก. 172-2530
  กาวยางมะตอยสำหรับกระเบื้องพีวีซีใยหินปูพื้น
 217. มอก. 173-2529
  ยางฟองน้ำลาเทกซ์
 218. มอก. 174-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบโพลิยูรีเทน
 219. มอก. 175-2529
  ไนโตรเจน
 220. มอก. 176-2533
  น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค
 221. มอก. 177-2519
  น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค
 222. มอก. 178-2538
  แผ่นไม้อัด
 223. มอก. 179-2540
  ผ้าไหม
 224. มอก. 180-2532
  แผ่นใยไม้อัดแข็ง
 225. มอก. 181-2530
  กาวโพลิไวนิลอะซีเทตอิมัลชัน
 226. มอก. 182-2529
  สำลีที่ใช้ในทางการแพทย์
 227. มอก. 183-2528
  สตาร์เตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
 228. มอก. 184-2527
  หนังซับใน
 229. มอก. 185-2527
  หนังพื้นรองเท้า
 230. มอก. 186-2529
  หนังหน้ารองเท้าชนิดฟอกโครม
 231. มอก. 187-2519
  น้ำผลไม้สควอช
 232. มอก. 188-2527
  ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง
 233. มอก. 189-2519
  ท่อดินเผาเคลือบระบายน้ำโสโครก
 234. มอก. 190-2519
  นมแปลงไขมัน
 235. มอก. 191-2531
  ตัวเก็บประจุสำหรับใช้ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์และหลอดปล่อยประจุอื่น
 236. มอก. 192-2538
  บานประตูแผ่นไม้ประกอบ
 237. มอก. 193-2519
  ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 238. มอก. 194-2535
  ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
 239. มอก. 195-2536
  วิธีทดสอบกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์
 240. มอก. 196-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น
 241. มอก. 197-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์
 242. มอก. 198-2536
  กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์
 243. มอก. 199-2534
  ซิป
 244. มอก. 200-2536
  ลวดเสียบกระดาษ
 245. มอก. 201-2520
  รูที่มีระยะเว้นบวกสำหรับชิ้นส่วนรูปทรงกระบอก
 246. มอก. 202 เล่ม 1-2520
  ปูนไลม์ เล่ม 1 บทนิยามเกี่ยวกับปูนไลม์และหินปูน
 247. มอก. 202 เล่ม 2-2520
  ปูนไลม์ เล่ม 2 วิธีชักตัวอย่างปูนไลม์และผลิตภัณฑ์หินปูน
 248. มอก. 203-2520
  น้ำมันมะพร้าว
 249. มอก. 204-2527
  หนังดิบ
 250. มอก. 205-2530
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน
 251. มอก. 206-2520
  หมุดย้ำเหล็กสำหรับหม้อน้ำและเรือเดินทะเล
 252. มอก. 207-2530
  คลอรีนเหลว
 253. มอก. 208-2521
  ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี
 254. มอก. 209-2532
  เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
 255. มอก. 210-2520
  วิธีเขียนแบบทั่วไป : ทางเครื่องกล
 256. มอก. 210 เล่ม 2-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 2 ภาพเฟือง
 257. มอก. 210 เล่ม 3-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 3 ภาพสปริง
 258. มอก. 210 เล่ม 4-2525
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 4 สัญลักษณ์การเชื่อม
 259. มอก. 210 เล่ม 5-2526
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 5 วิธีระบุความหยาบละเอียดของผิวงานในแบบ
 260. มอก. 210 เล่ม 6-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 6 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัญลักษณ์และการระบุในแบบ
 261. มอก. 210 เล่ม 7-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 7 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : สัดส่วนและมิติของสัญลักษณ์
 262. มอก. 210 เล่ม 8-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 8 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : เดตัมและระบบเดตัม
 263. มอก. 210 เล่ม 9-2529
  การเขียนแบบทางเครื่องกล เล่ม 9 การกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต : หลักการวัสดุสูงสุด
 264. มอก. 211-2527
  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กรีดซ้ำ
 265. มอก. 212-2520
  ผ้าคลัตช์สำหรับรถยนต์
 266. มอก. 213-2520
  คอนกรีตผสมเสร็จ
 267. มอก. 214-2530
  กระดาษชำระ
 268. มอก. 215-2530
  กระดาษเช็ดหน้า
 269. มอก. 216-2524
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
 270. มอก. 217-2536
  กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) สำหรับใช้ในทางอุตสาหกรม
 271. มอก. 218-2520
  อะลูมิเนียมชุบผิว
 272. มอก. 219-2524
  แผ่นยิปซัม
 273. มอก. 220-2536
  ผงขัด
 274. มอก. 221-2520
  ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี
 275. มอก. 222-2539
  น้ำยาดัดผม
 276. มอก. 223-2520
  วัสดุจำพวกปูนไลม์เพื่อการเกษตร
 277. มอก. 224-2533
  ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ
 278. มอก. 225-2533
  ไฮโปคลอไรต์
 279. มอก. 226-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์
 280. มอก. 227-2525
  ลูกถ้วยล้อ : ปอร์ซเลน
 281. มอก. 228-2520
  แถบกาวเซลโลเฟน
 282. มอก. 229-2540
  อะเซทิลีน
 283. มอก. 230-2527
  หลักเกณฑ์การใช้หน่วยต่าง ๆ ของระบบเอสไอ
 284. มอก. 231-2528
  หัวเทียน
 285. มอก. 232-2527
  หนังเฟอร์นิเจอร์
 286. มอก. 233-2520
  ผลิตภัณฑ์ครั่ง
 287. มอก. 234-2520
  เครื่องสำอาง : ลิปสติก
 288. มอก. 235 เล่ม 1-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 1 ปริมาณและหน่วยของระวางที่และเวลา
 289. มอก. 235 เล่ม 2-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 2 ปริมาณและหน่วยของปรากฏการณ์เป็นคาบและที่เกี่ยวข้อง
 290. มอก. 235 เล่ม 3-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 3 ปริมาณและหน่วยทางกลศาสตร์
 291. มอก. 235 เล่ม 4-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 4 ปริมาณและหน่วยทางความร้อน
 292. มอก. 235 เล่ม 5-2525
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 5 ปริมาณและหน่วยทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 293. มอก. 235 เล่ม 6-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 6 ปริมาณและหน่วยของแสงและการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับแสง
 294. มอก. 235 เล่ม 7-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 7 ปริมาณและหน่วยทางสวนศาสตร์
 295. มอก. 235 เล่ม 8-2524
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 8 ปริมาณและหน่วยของเคมีกายภาพและฟิสิกส์ของโมเลกุล
 296. มอก. 235 เล่ม 9-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 9 ปริมาณและหน่วยทางอะตอมิกฟิสิกส์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์
 297. มอก. 235 เล่ม 10-2528
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 10 ปริมาณและหน่วยของปฏิกิริยานิวเคลียร์และการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอออนได้
 298. มอก. 235 เล่ม 11-2527
  เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับใช้ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
 299. มอก. 235 เล่ม 12-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 12 ตัวแปรเสริมไร้มิติ
 300. มอก. 235 เล่ม 13-2527
  ปริมาณและหน่วยต่าง ๆ ทางกายภาพ เล่ม 13 ปริมาณและหน่วยของฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 301. มอก. 235 เล่ม 14-2531
  นิยามศัพท์มาตรวิทยา
 302. มอก. 236-2533
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์
 303. มอก. 237-2520
  แหวนยางสำหรับท่อน้ำชนิดทนความดัน
 304. มอก. 238-2520
  ถังน้ำเหล็กอาบสังกะสี
 305. มอก. 239-2530
  กระดาษเช็ดมือ
 306. มอก. 240-2530
  กระดาษเช็ดปาก
 307. มอก. 241-2520
  ปูนไลม์เพื่อการก่อสร้าง
 308. มอก. 242-2533
  ซอสพริก
 309. มอก. 243-2520
  วิธีชักตัวอย่างและทดสอบอิฐและอิฐกลวง
 310. มอก. 244 เล่ม 1-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 1 การทดสอบความแข็งวิกเกอร์สสำหรับเหล็กกล้า
 311. มอก. 244 เล่ม 2-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 2 การทดสอบความแข็งบริเนลล์สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
 312. มอก. 244 เล่ม 3-2520
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 3 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์สำหรับเหล็กกล้า สเกล B และ C
 313. มอก. 244 เล่ม 4-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 4 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดึง (ทั่วไป)
 314. มอก. 244 เล่ม 5-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 5 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางโดยการดึง
 315. มอก. 244 เล่ม 6-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 6 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดึง
 316. มอก. 244 เล่ม 7-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง
 317. มอก. 244 เล่ม 8-2522
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 8 การทดสอบการกระแทกชาร์ปีสำหรับเหล็กกล้ารอยบากรูป U
 318. มอก. 244 เล่ม 9-2522
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 9 การทดสอบการกระแทกอิซอดสำหรับเหล็กกล้า
 319. มอก. 244 เล่ม 10-2524
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 10 การทดสอบความแข็งรอกเวลล์ สเกล A
 320. มอก. 244 เล่ม 11-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 11 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง (ทั่วไป)
 321. มอก. 244 เล่ม 12-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 12 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้ง
 322. มอก. 244 เล่ม 13-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 13 การทดสอบท่อเหล็กกล้าโดยการดัดโค้ง
 323. มอก. 244 เล่ม 14-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 14 การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแถบโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
 324. มอก. 244 เล่ม 15-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 15 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดัดโค้งแบบดัดกลับ
 325. มอก. 244 เล่ม 16-2525
  การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 16 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการบิด
 326. มอก. 245-2520
  ไฟฉาย
 327. มอก. 246-2539
  มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ
 328. มอก. 247-2520
  ด้ายเย็บโพลิเอสเตอร์
 329. มอก. 248-2531
  ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง
 330. มอก. 249-2540
  ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว
 331. มอก. 250-2520
  ที่นั่งส้วมดินเผาเคลือบประเภทนั่งยองชนิดวิเทรียสไชนาและเออร์เทนแวร์

  ยกเลิก 28 ตุลาคม 2531, ดู มอก.791 ถึง มอก.797
 332. มอก. 251-2531
  ผ้าโปร่งดูดซึม ผ้าพันแผลและผ้าซับ
 333. มอก. 252-2521
  น้ำซีอิ๊ว
 334. มอก. 253-2521
  แหและอวน : ไนลอนและโพลิเอทิลีน
 335. มอก. 254-2529
  โครงรถจักรยาน
 336. มอก. 255-2521
  กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของถังก๊าซ
 337. มอก. 256-2540
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา
 338. มอก. 257 เล่ม 1-2521
  น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
 339. มอก. 257 เล่ม 2-2521
  น้ำบริโภค เล่ม 2 การวิเคราะห์และทดสอบ
 340. มอก. 258-2521
  แหวนรองแบบเรียบ
 341. มอก. 259-2521
  แหวนรองแบบสปริง
 342. มอก. 260-2521
  แหวนรองแบบฟัน
 343. มอก. 261-2521
  ขนาดเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  ยกเลิก, 28 ตุลาคม 2531, ดู มอก.784 แทน
 344. มอก. 262-2521
  ขนาดกระดาษก่อนตัดริม
 345. มอก. 263-2521
  แยม เยลลี และมาร์มาเลด
 346. มอก. 264-2521
  กุ้งกระป๋อง
 347. มอก. 265-2521
  ซิงก์ออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง
 348. มอก. 266-2521
  การทำรหัสสำหรับตัวต้านทานและคะแปซิเตอร์
 349. มอก. 267-2528
  วงล้อรถจักรยาน
 350. มอก. 268-2521
  กลูโคสซีรัป
 351. มอก. 269-2521
  เนื้อมะพร้าวแห้ง
 352. มอก. 270-2521
  เดกซโตรสโมโนไฮเดรต
 353. มอก. 271-2535
  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 354. มอก. 272-2541
  สีอิมัลชัน
 355. มอก. 273-2521
  อะซีโตน
 356. มอก. 274-2521
  แป้งมันสำปะหลัง
 357. มอก. 275-2521
  กากเนื้อมะพร้าวแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์
 358. มอก. 276-2532
  ท่อเหล็กกล้า
 359. มอก. 277-2532
  ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี
 360. มอก. 278-2521
  กระดาษเซลลูโลสวัดดิง
 361. มอก. 279-2525
  ลูกถ้วยก้านตรง : ปอร์ซเลน
 362. มอก. 280-2529
  ลูกถ้วยยึดโยง : ปอร์ซเลน
 363. มอก. 281-2532
  เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานท่อทั่วไป
 364. มอก. 282-2521
  คอร์นบีฟกระป๋อง
 365. มอก. 283-2534
  กระดาษแข็งเพื่อการพิมพ์
 366. มอก. 284-2530
  อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ
 367. มอก. 285 เล่ม 1-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 1 การชักตัวอย่าง
 368. มอก. 285 เล่ม 2-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 2 การตรวจและการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบ
 369. มอก. 285 เล่ม 3-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 3 แผ่นทดสอบและการเตรียม
 370. มอก. 285 เล่ม 4-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 4 การเคลือบ
 371. มอก. 285 เล่ม 5-2521
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม
 372. มอก. 285 เล่ม 6-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
 373. มอก. 285 เล่ม 7-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 7 การหาความหนาแน่น
 374. มอก. 285 เล่ม 8-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 8 การหาความละเอียด
 375. มอก. 285 เล่ม 9-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9 การทดสอบการแห้งที่ผิวโดยใช้ลูกแก้ว
 376. มอก. 285 เล่ม 10-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
 377. มอก. 285 เล่ม 11-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ
 378. มอก. 285 เล่ม 12-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ
 379. มอก. 285 เล่ม 13-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี
 380. มอก. 285 เล่ม 14-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 14 การหาความหนืด
 381. มอก. 285 เล่ม 15-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 15 การเทียบสีด้วยตา
 382. มอก. 285 เล่ม 16-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 16 การเปรียบเทียบอัตราส่วนความผิดแผกของสีประเภทเดียวกันที่มีสีเหมือนกัน
 383. มอก. 285 เล่ม 17-2524
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 17 การวัดความเงาของฟิล์มสีต่าง ๆ ยกเว้นสีบรอนซ์ที่ 20 60 และ 85 องศา
 384. มอก. 285 เล่ม 18-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง
 385. มอก. 285 เล่ม 19-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 19 ความทนทานต่อการดัดโค้ง
 386. มอก. 285 เล่ม 20-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 20 ความทนทานต่อการเช็ดล้าง
 387. มอก. 285 เล่ม 21-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 21 ความทนทานต่อเชื้อรา
 388. มอก. 285 เล่ม 22-2525
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 22 ความทนน้ำ
 389. มอก. 285 เล่ม 23-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 23 ความทนของเหลว
 390. มอก. 285 เล่ม 24-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน
 391. มอก. 285 เล่ม 25-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ
 392. มอก. 285 เล่ม 26-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 26 ระยะเวลาขอบเปียก
 393. มอก. 285 เล่ม 27-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 27 การหาปริมาณตะกั่วในสี
 394. มอก. 285 เล่ม 28-2526
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 28 การหาปริมาณปรอทในสี
 395. มอก. 285 เล่ม 29-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟ
 396. มอก. 285 เล่ม 30-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
 397. มอก. 285 เล่ม 31-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 31 การเกิดฝา
 398. มอก. 285 เล่ม 32-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 32 การทดสอบการขูดขีด
 399. มอก. 285 เล่ม 33-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 33 การหาปริมาณโลหะอลูมิเนียม
 400. มอก. 285 เล่ม 34-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 34 การหาปริมาณผงสี
 401. มอก. 285 เล่ม 35-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 35 การหาปริมาณตะกั่วแดงในผงสี
 402. มอก. 285 เล่ม 36-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 36 การหาปริมาณไอร์ออน (III) ออกไซด์ในผงสี
 403. มอก. 285 เล่ม 37-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 37 การหาปริมาณซิงก์โครเมตและซิงก์ออกไซด์ในผงสี
 404. มอก. 285 เล่ม 38-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 38 การดูดซึม
 405. มอก. 285 เล่ม 39-2527
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 39 การทดสอบด้วยมีด
 406. มอก. 285 เล่ม 40-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 40 การหาสิ่งนำสีส่วนที่ไม่ระเหย
 407. มอก. 285 เล่ม 41-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 41 การหาผงหยาบและฝา
 408. มอก. 285 เล่ม 42-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 42 ความทนละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่อง
 409. มอก. 285 เล่ม 43-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 43 ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
 410. มอก. 285 เล่ม 44-2531
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 44 ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร
 411. มอก. 285 เล่ม 45-2531
  นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
 412. มอก. 285 เล่ม 46-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 46 ความทนแรงกระแทก
 413. มอก. 285 เล่ม 47-2540
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง
 414. มอก. 285 เล่ม 48-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 48 การวัดของเหลวโปร่งใส (สเกลสีการ์ดเนอร์)
 415. มอก. 285 เล่ม 49-2539
  วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 49 การวัดความหนือของของเหลวโปร่งใสโดยวิธีจับเวลาการเคลื่อนที่ของฟองอากาศ
 416. มอก. 286-2521
  การทำภาพเครื่องหมายเพื่อการยกขนพัสดุหรือสินค้า : สัญลักษณ์ทั่วไป
 417. มอก. 287-2533
  กระดาษพิมพ์และเขียน
 418. มอก. 288-2535
  น้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค
 419. มอก. 289-2521
  ลิ่มและร่องลิ่ม
 420. มอก. 290-2521
  ใบเลื่อยตัดโลหะ
 421. มอก. 291 เล่ม 1-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
 422. มอก. 291 เล่ม 2-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น B (เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านปเส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์)
 423. มอก. 291 เล่ม 3-2530
  สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 3 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
 424. มอก. 292-2522
  เนื้อปูกระป๋อง
 425. มอก. 293-2526
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์
 426. มอก. 294-2522
  เครื่องสำอาง : สิ่งปรุงพ่นแต่งผมชนิดแอโรซอล
 427. มอก. 295-2530
  ผ้าอนามัย : ใช้ภายนอก
 428. มอก. 296-2522
  บรรยากาศสำหรับปรับสภาพและทดสอบและอุณหภูมิอ้างอิงที่เป็นมาตรฐาน
 429. มอก. 297-2529
  พริกไทย
 430. มอก. 298-2522
  แผ่นอะคริลิก
 431. มอก. 299-2525
  ลวดทองแดงกลมตันเคลือบน้ำยาโพลิเอสเตอร์-อิมีด
 432. มอก. 300-2531
  สลักโซ่ตีนตะขาบ
 433. มอก. 301-2531
  ปลอกสลักโซ่ตีนตะขาบ
 434. มอก. 302-2531
  ข้อโซ่ตีนตะขาบ
 435. มอก. 303-2522
  ทองรูปพรรณ
 436. มอก. 304-2524
  เมนทอล
 437. มอก. 305-2522
  มะเขือเทศเข้มข้นในภาชนะบรรจุ
 438. มอก. 306-2522
  วงล้อรถจักรยานยนต์
 439. มอก. 307-2522
  เดกซโตรสอันไฮดรัส
 440. มอก. 308-2522
  ทองแดงสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : ลวดกลม
 441. มอก. 309-2525
  ยาจุดกันยุง
 442. มอก. 310-2522
  ท่อเหล็กกล้าสำหรับทำรถจักรยาน
 443. มอก. 311-2522
  ซี่ล้อรถจักรยาน
 444. มอก. 312-2522
  น้ำมันเปปเปอร์มินต์
 445. มอก. 313-2531
  มุ้งลวดอะลูมิเนียมกันแมลง
 446. มอก. 314-2522
  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินการตรวจรับตัวยึด
 447. มอก. 315-2522
  โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป
 448. มอก. 316-2537
  แคลเซียมคาร์ไบด์
 449. มอก. 317-2522
  มือจับรถจักรยาน
 450. มอก. 318-2539
  ปลาสเตอร์ผ้าแบบม้วน
 451. มอก. 319-2522
  ปูนไลม์เพื่อการอุตสาหกรรม
 452. มอก. 320-2522
  เนื้อมะพร้าวอบแห้ง
 453. มอก. 321-2530
  กระดาษทำลูกฟูก
 454. มอก. 322-2522
  แท่งมีดเหล็กกล้าความเร็วสูง
 455. มอก. 323-2522
  ปลาหมึกแห้งปรุงรส
 456. มอก. 324-2522
  ซี่ล้อรถจักรยานยนต์
 457. มอก. 325-2532
  อะลูมิเนียมเปลว
 458. มอก. 326-2525
  ลูกถ้วยยึดสาย : ปอร์ซเลน
 459. มอก. 327-2538
  สีเคลือบเงา
 460. มอก. 328-2523
  สีรองพื้นอะลูมิเนียมสำหรับงานไม้
 461. มอก. 329-2523
  น้ำยาขัดล้างสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบชนิดปอร์ซเลน
 462. มอก. 330-2530
  มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
 463. มอก. 331-2523
  อะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบาง
 464. มอก. 332-2537
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
 465. มอก. 333-2525
  คาร์บอนแบลกสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 466. มอก. 334-2528
  โซ่รถจักรยานยนต์
 467. มอก. 335 เล่ม 1-2523
  วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา เล่ม 1 อาหารกระป๋อง
 468. มอก. 336-2538
  กลีเซอรีนดิบ
 469. มอก. 337-2538
  กลีเซอรีนบริสุทธิ์
 470. มอก. 338 เล่ม 1-2530
  หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 1 ผลิตภัณฑ์ขั้น A และ B
 471. มอก. 338 เล่ม 2-2530
  หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม เล่ม 2 ผลิตภัณฑ์ขั้น C
 472. มอก. 339 เล่ม 1-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 1 หลักเกณฑ์และข้อมูลเบื้องต้น
 473. มอก. 339 เล่ม 2-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 2 ขีดจำกัดของขนาดสำหรับเกลียวในและเกลียวนอกคุณภาพปานกลาง
 474. มอก. 339 เล่ม 3-2523
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเกลียวเมตริกไอเอสโอสำหรับงานทั่วไป เล่ม 3 ความเบี่ยงเบนในการทำเกลียว
 475. มอก. 340-2528
  ท่อไอเสียรถยนต์
 476. มอก. 341-2528
  ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์
 477. มอก. 342-2523
  บังโคลนรถจักรยาน
 478. มอก. 343-2523
  ก๊อกน้ำ
 479. มอก. 344-2530
  ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์
 480. มอก. 345-2523
  ตู้เหล็กเก็บบัตรในสำนักงาน
 481. มอก. 346-2527
  ปากกาลูกลื่น
 482. มอก. 347-2527
  ไส้ปากกาลูกลื่น
 483. มอก. 348-2540
  เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ
 484. มอก. 349-2532
  เหล็กลวดคาร์บอนสูง
 485. มอก. 350-2523
  กลูโคสซีรัปผง
 486. มอก. 351-2527
  โซ่รถจักรยาน
 487. มอก. 352-2523
  ตะเกียบหน้ารถจักรยาน
 488. มอก. 353-2532
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู
 489. มอก. 354-2528
  ลูกถ้วยแขวน : ปอร์ซเลน
 490. มอก. 355-2526
  ก้านเหล็กสำหรับลูกถ้วยก้านตรง
 491. มอก. 356-2531
  น้ำมันเครื่อง
 492. มอก. 357-2540
  สีรองพื้น (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม้
 493. มอก. 358-2531
  การใช้และการซ่อมบำรุงภาชนะบรรจุก๊าซทนความดัน
 494. มอก. 359-2530
  ภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ
 495. มอก. 360-2530
  กาวเรซินสังเคราะห์ (พีโนลิกและอะมิโนปลาสติก) สำหรับไม้
 496. มอก. 361-2524
  ยางประสานสำหรับแบตเตอรี่
 497. มอก. 362-2526
  ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 15 ถึง 1 000
 498. มอก. 363-2524
  ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาน้ำที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2 000 ถึง 4 000
 499. มอก. 364-2524
  จานโซ่และขาจานโซ่รถจักรยาน
 500. มอก. 365-2532
  ตะกั่วบัดกรี : แท่ง
 501. มอก. 366-2528
  เตารีดไฟฟ้า
 502. มอก. 367 เล่ม 1-2532
  ยางรถยนต์ เล่ม 1 สมรรถนะที่ต้องการและการทดสอบ
 503. มอก. 367 เล่ม 2-2532
  ยางรถยนต์ เล่ม 2 ขนาดและการรับน้ำหนัก
 504. มอก. 368-2538
  หมวกนิรภัยสำหรับงานอุตสาหกรรม
 505. มอก. 369-2539
  หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ
 506. มอก. 370-2525
  ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 507. มอก. 371-2530
  แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน
 508. มอก. 372-2524
  เงาะสอดไส้สับปะรดในภาชนะบรรจุ
 509. มอก. 373-2524
  แป้งสาลีชนิดทำเค้ก
 510. มอก. 374-2524
  แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง
 511. มอก. 375-2524
  แป้งสาลีชนิดเอนกประสงค์
 512. มอก. 376-2524
  หมุดเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม : ผลิตภัณฑ์ขั้น A
 513. มอก. 377-2524
  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของสลักเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียว และสลักเกลียวปล่อยสองข้าง
 514. มอก. 378-2531
  กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น
 515. มอก. 379-2524
  กระเบื้องหินขัดปูพื้น
 516. มอก. 380-2534
  ขนาดซองเอกสาร
 517. มอก. 381 เล่ม 1-2524
  หน้าจานเส้นท่อสำหรับใช้กับงานทั่วไป เล่ม 1 มิติการประสาน
 518. มอก. 381 เล่ม 2-2524
  หน้าจานเส้นท่อสำหรับใช้กับงานทั่วไป เล่ม 2 รูปร่างและมิติของผิวหน้าจานด้านรับความดัน
 519. มอก. 382-2531
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ
 520. มอก. 383-2529
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง
 521. มอก. 384-2525
  หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
 522. มอก. 385-2524
  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้อง
 523. มอก. 386-2531
  เทปใช้ในงานไฟฟ้า : พลาสติไซซ์โพลิไวนิลคลอไรด์
 524. มอก. 387-2524
  ขนาดเสื้อผ้าชั้นในสำเร็จรูปของหญิงและเด็กหญิง

  ยกเลิก 28 ตุลาคม 2531 ดู มอก. 784
 525. มอก. 388-2534
  หม้อน้ำรถยนต์
 526. มอก. 389-2531
  สีรองพื้นตะกั่วแดงสำหรับพื้นผิวเหล็กและเหล็กกล้า
 527. มอก. 390-2524
  สีอะลูมิเนียม
 528. มอก. 391-2524
  นมผง
 529. มอก. 392-2529
  เคตชัปมะเขือเทศ
 530. มอก. 393-2524
  ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป
 531. มอก. 394-2524
  กากน้ำตาลชนิดผลิตผลพลอยได้
 532. มอก. 395-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 533. มอก. 396-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
 534. มอก. 397-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง
 535. มอก. 398-2537
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง
 536. มอก. 399-2524
  เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น
 537. มอก. 400-2524
  เส้นหมี่
 538. มอก. 401-2534
  สีรองพื้นซิงก์โครเมต
 539. มอก. 402-2532
  แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 540. มอก. 403-2532
  แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมสีและพลาสติก
 541. มอก. 404-2540
  ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว
 542. มอก. 405-2525
  หลักเกณฑ์การจัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว
 543. มอก. 406-2525
  อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : คุณสมบัติทั่วไป
 544. มอก. 407-2525
  อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมเจือสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นกลม
 545. มอก. 408-2525
  ทองแดงสำหรับจุดประสงค์ทางไฟฟ้า : เส้นและแท่ง
 546. มอก. 409-2525
  วิธีทดสอบความต้านแรงอัดของแท่งคอนกรีต
 547. มอก. 410-2525
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ช้อน ส้อม และมีด
 548. มอก. 411-2525
  หมุดเกลียวหัวแบนผ่า
 549. มอก. 412-2525
  หมุดเกลียวหัวจมแบนผ่า
 550. มอก. 413-2525
  หมุดเกลียวหัวจมนูนผ่า
 551. มอก. 414-2525
  หมุดเกลียวหัวกะทะผ่า
 552. มอก. 415-2541
  สีจราจร
 553. มอก. 416-2525
  การจัดประเภทของวัสดุฉนวนไฟฟ้า
 554. มอก. 417-2525
  ขวดยาแก้วสำหรับบรรจุยาเม็ดที่ใช้รับประทาน
 555. มอก. 418-2525
  โซ่ส่งกำลัง
 556. มอก. 419-2525
  เกลียวสำหรับรถจักรยาน
 557. มอก. 420-2540
  ลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง
 558. มอก. 421-2525
  ไม้แปรรูป : ข้อกำหนดทั่วไป
 559. มอก. 422-2530
  ไม้สักแปรรูป
 560. มอก. 423-2530
  ไม้กระยาเลยแปรรูป
 561. มอก. 424-2530
  ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
 562. มอก. 425-2525
  สับปะรดเยือกแข็ง
 563. มอก. 426-2525
  ผ้าใบไวนิลอนชนิดเคลือบพีวีซี
 564. มอก. 427-2531
  ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
 565. มอก. 428-2525
  ปลาหมึกเยือกแข็ง
 566. มอก. 429-2525
  น้ำพริกแกง
 567. มอก. 430-2525
  หอยลายกระป๋อง
 568. มอก. 431-2529
  ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก
 569. มอก. 432-2529
  ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป
 570. มอก. 433-2539
  โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม
 571. มอก. 434-2525
  ปลาหมึกกระป๋อง
 572. มอก. 435-2525
  ถังเก็บน้ำปลาสติกเสริมแรง
 573. มอก. 436-2525
  ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี
 574. มอก. 437-2529
  ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู
 575. มอก. 438-2525
  ถุงเท้าฝ้าย
 576. มอก. 439-2525
  ถุงเท้าไนลอน
 577. มอก. 440 เล่ม 1-2525
  การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เล่ม 1 ทั่วไป
 578. มอก. 440 เล่ม 2-2526
  การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เล่ม 2 งานโครงสร้างโลหะ
 579. มอก. 440 เล่ม 3-2532
  การเขียนแบบก่อสร้าง เล่ม 3 เหล็กเสริมคอนกรีต
 580. มอก. 441-2525
  แผ่นฟางอัด
 581. มอก. 442-2525
  แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป
 582. มอก. 443-2525
  เครื่องสำอาง : แป้งฝุ่น
 583. มอก. 444-2530
  วุ้นเส้น
 584. มอก. 445-2530
  คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป
 585. มอก. 446 เล่ม 1-2525
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 1 บทนิยามและการจัดจำพวก
 586. มอก. 446 เล่ม 2-2525
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 2 การระบุรายการ
 587. มอก. 446 เล่ม 3-2526
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 3 ข้อแนะนำทั่วไปสำหรับการเขียนแผนภาพ
 588. มอก. 446 เล่ม 4-2532
  แผนภาพ แผนภูมิ และตาราง เล่ม 4 ข้อแนะนำสำหรับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้า
 589. มอก. 447-2525
  วิธีชักตัวอย่างเส้นใย
 590. มอก. 448-2525
  สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม
 591. มอก. 449-2530
  เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน
 592. มอก. 450-2528
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 593. มอก. 451-2526
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : จาน ถ้วย ชาม และถาด
 594. มอก. 452-2526
  หมึกพิมพ์เลตเตอร์เพรสส์และออฟเซ็ต
 595. มอก. 453-2526
  ชื่อเครื่องมือสำหรับขันหรือคลายหมุดเกลียวและแป้นเกลียว
 596. มอก. 454-2526
  หม้อแปลงไฟฟ้านิรภัย
 597. มอก. 455-2537
  ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน
 598. มอก. 456-2526
  พริกแห้ง
 599. มอก. 457-2526
  พริกป่น
 600. มอก. 458-2526
  ขิงแห้ง
 601. มอก. 459-2526
  ขิงดองเกลือ
 602. มอก. 460-2526
  ชาใบ (ชาจีน)
 603. มอก. 461-2526
  ชาผง (ชาฝรั่ง)
 604. มอก. 462-2533
  ซุปกึ่งสำเร็จรูป
 605. มอก. 463-2538
  สารละลายซอร์บิทอล
 606. มอก. 464-2535
  กรดซิตริก
 607. มอก. 465-2527
  แผนและวิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบแบบแอตทริบิวส์
 608. มอก. 466-2529
  น้ำมันสน
 609. มอก. 467-2526
  เครื่องสำอาง : แป้งน้ำ
 610. มอก. 468-2526
  ไวต์สปิริตสำหรับสีและวาร์นิช
 611. มอก. 469-2526
  สีซีเมนต์
 612. มอก. 470-2526
  น้ำผึ้ง
 613. มอก. 471-2526
  ค้อนหัวกลม
 614. มอก. 472-2526
  จานโซ่รถจักรยานยนต์
 615. มอก. 473-2526
  พลวง
 616. มอก. 474-2526
  น้ำยาล้างถ้วยชาม
 617. มอก. 475-2526
  ผลิตภัณฑ์มะกะโรนี
 618. มอก. 476-2528
  กระดาษไขอัดสำเนา
 619. มอก. 477-2526
  เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันล้างหน้า
 620. มอก. 478-2526
  เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันทาผิว
 621. มอก. 479-2541
  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน
 622. มอก. 480-2526
  ชันสน
 623. มอก. 481-2526
  กรดสเตียริก
 624. มอก. 482-2526
  กรดโอลีอิก
 625. มอก. 483-2526
  กรดไขมันมะพร้าว
 626. มอก. 484-2526
  กรดไขมันถั่วเหลือง
 627. มอก. 485-2526
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
 628. มอก. 486-2527
  ใยแก้ว
 629. มอก. 487-2526
  แผ่นใยแก้ว
 630. มอก. 488-2526
  ท่อใยแก้ว
 631. มอก. 489-2526
  วิธีระบุโครงสร้างเส้นด้าย
 632. มอก. 490-2526
  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า
 633. มอก. 491-2526
  ไม้จิ้มฟัน
 634. มอก. 492-2527
  ผลไม้ผสมในภาชนะบรรจุ
 635. มอก. 493-2527
  แถบกระดาษกาวน้ำ
 636. มอก. 494-2526
  ผ้าสำลีแบบทอ
 637. มอก. 495-2526
  ถังพลาสติก
 638. มอก. 496-2526
  ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์
 639. มอก. 497-2526
  ไม้แปรรูปอบ
 640. มอก. 498-2527
  เชือกปอ
 641. มอก. 499-2526
  ตะปูเกลียวหัวผ่า
 642. มอก. 500-2526
  น้ำมันเบนซิน

  ยกเลิก 26 ธันวาคม 2538
 643. มอก. 501-2527
  วิธีทดสอบความทนทานทางเคมีของภาชนะแก้วบรรจุยา
 644. มอก. 502-2527
  หลอดยาฉีด
 645. มอก. 503-2530
  ขวดยาฉีดชนิดทำจากหลอดแก้ว
 646. มอก. 504-2527
  วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง
 647. มอก. 505-2527
  กระเป๋าน้ำร้อนยาง
 648. มอก. 506-2527
  ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวฟิวส์
 649. มอก. 507-2527
  ฟิวส์สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่คล้ายคลึงกัน : ตัวยึดฟิวส์
 650. มอก. 508-2527
  คอมเพรสด์อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา
 651. มอก. 509-2527
  อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจลแห้งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา
 652. มอก. 510-2527
  เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
 653. มอก. 511-2527
  การใช้เลขนิยมและอนุกรมเลขนิยม
 654. มอก. 512-2527
  การเลือกอนุกรมเลขนิยมและอนุกรมเลขนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนถ้วน
 655. มอก. 513-2527
  การจัดระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 656. มอก. 514-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้า
 657. มอก. 515-2539
  ยารักษาเนื้อไม้ประเภทละลายในน้ำ
 658. มอก. 516-2531
  ไม้อัดน้ำยาซีซีเอ
 659. มอก. 517-2527
  ขวดพลาสติกสำหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล
 660. มอก. 518-2527
  ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก
 661. มอก. 519-2527
  น้ำมะม่วงปรุงในภาชนะบรรจุ
 662. มอก. 520(1)-2527
  ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส
 663. มอก. 521-2527
  กาวยาง
 664. มอก. 522-2527
  กาแฟคั่ว
 665. มอก. 523-2528
  รองเท้าหนังนิรภัย
 666. มอก. 524-2539
  ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน
 667. มอก. 525-2539
  เมทานอลอุตสาหกรรม
 668. มอก. 526-2527
  ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวฟิวส์
 669. มอก. 527-2527
  ฟิวส์ขนาดเล็ก : ตัวยึดฟิวส์
 670. มอก. 528-2540
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบางสำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
 671. มอก. 529-2527
  ผ้าร่ม
 672. มอก. 530-2527
  สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน)
 673. มอก. 531-2536
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ
 674. มอก. 532-2527
  ขวดแก้วสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ ขนาดระบุ 500 และ 1 000
 675. มอก. 533-2530
  ท่อเหล็กหล่อสำหรับระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง และระบายอากาศ
 676. มอก. 534-2527
  ผ้าสำลีแบบถัก
 677. มอก. 535-2540
  กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา
 678. มอก. 536-2527
  เหล็กหล่อเทา
 679. มอก. 537-2527
  เหล็กหล่อแกรไฟต์กลม
 680. มอก. 538-2540
  ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว
 681. มอก. 539-2527
  คาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์
 682. มอก. 540-2527
  ออกซิเจนที่ใช้ในการแพทย์
 683. มอก. 541-2527
  ออกซิเจนอุตสาหกรรม
 684. มอก. 542-2530
  วัสดุเทอร์โมพลาสติกสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง
 685. มอก. 543-2528
  ลูกแก้วที่ใช้กับวัสดุทำเครื่องหมายบนผิวทาง
 686. มอก. 544-2528
  การชุบเคลือบด้วยโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : นิกเกิล
 687. มอก. 545-2528
  กระดาษคาร์บอน
 688. มอก. 546-2540
  กระดาษทรายน้ำ
 689. มอก. 547-2532
  อิฐทนไฟไฟร์เคลย์
 690. มอก. 548-2530
  อิฐทนไฟอะลูมินาสูง
 691. มอก. 549-2528
  คอนกรีตทนไฟ
 692. มอก. 550-2528
  กล่องกระดาษลูกฟูก
 693. มอก. 551-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม
 694. มอก. 552-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐแมกนีไซต์
 695. มอก. 553-2528
  อิฐทนไฟเชิงด่าง : อิฐโครม-แมกนีไซต์และแมกนีไซต์-โครม
 696. มอก. 554-2528
  อิฐทนไฟฉนวน
 697. มอก. 555-2528
  แผ่นพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับกรุแหล่งน้ำ
 698. มอก. 556-2528
  ปูนทนไฟ
 699. มอก. 557-2528
  รูปร่างและขนาดของอิฐทนไฟ
 700. มอก. 558 เล่ม 1-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 1 การวัดขนาดอิฐ
 701. มอก. 558 เล่ม 2-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 2 การวัดความบิดเบี้ยวของอิฐ
 702. มอก. 558 เล่ม 3-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 3 สมมูลไพโรเมตริกโคน (พีซีอี)
 703. มอก. 558 เล่ม 4-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 4 การร้าวล่อนของอิฐ
 704. มอก. 558 เล่ม 5-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 5 ความทนไฟภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่อุณหภูมิสูง
 705. มอก. 558 เล่ม 6-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 6 การเปลี่ยนแปลงโดยการเผาซ้ำ
 706. มอก. 558 เล่ม 7-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 7 ความต้านแรงบี้บดเมื่อเย็น
 707. มอก. 558 เล่ม 8-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 8 โมดูลัสแตกร้าว
 708. มอก. 558 เล่ม 9-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 9 ความหนาแน่นรวม ความพรุนปรากฏ การดูดซึมน้ำ และความถ่วงจำเพาะปรากฏ
 709. มอก. 558 เล่ม 10-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 10 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟไฟร์เคลย์
 710. มอก. 558 เล่ม 11-2528
  วิธีทดสอบวัสดุทนไฟ เล่ม 11 การวิเคราะห์ทางเคมีของอิฐทนไฟอะลูมินาสูง
 711. มอก. 559-2528
  น้ำยาซิลิโคนกันน้ำสำหรับงานก่อ
 712. มอก. 560-2528
  ยารักษาเนื้อไม้ประเภทน้ำมัน : ครีโอโซตจากน้ำมันดินถ่านหิน
 713. มอก. 561-2528
  สีแลกเกอร์ไนโตรเซลลูโลส
 714. มอก. 562-2530
  แลกเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส
 715. มอก. 563-2528
  ลูกถ้วยแขวน : แก้วเหนียว
 716. มอก. 564-2529
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ปอร์ซเลน
 717. มอก. 565-2528
  ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง
 718. มอก. 566-2528
  มวลผสมคอนกรีต
 719. มอก. 567-2528
  แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด
 720. มอก. 568-2540
  คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม
 721. มอก. 569-2528
  โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 722. มอก. 570-2528
  แถบยางยืด
 723. มอก. 571-2528
  ยางนอกรถจักรยาน
 724. มอก. 572-2528
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว
 725. มอก. 573-2528
  กาแฟสำเร็จรูป
 726. มอก. 574-2528
  ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว
 727. มอก. 575-2535
  แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ
 728. มอก. 576-2531
  แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต
 729. มอก. 577-2531
  วิธีทดสอบการรับน้ำหนักของแผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จและระบบพื้นคอนกรีต
 730. มอก. 578-2540
  วิธีวิเคราะห์และทดสอบผงซักฟอก
 731. มอก. 579-2528
  หัวผักกาดเค็มปรุงรส
 732. มอก. 580-2528
  จานโซ่ส่งกำลัง
 733. มอก. 581-2528
  ค้อนหัวแบน
 734. มอก. 582-2531
  กะทิสำเร็จรูป
 735. มอก. 583-2528
  กะทิผง
 736. มอก. 584-2528
  ขิงผงสำเร็จรูป
 737. มอก. 585-2528
  กาแฟเมล็ด
 738. มอก. 586-2528
  กล้วยอบ
 739. มอก. 587-2528
  ขนาดตู้ขนส่งสินค้า
 740. มอก. 588-2528
  ไม้รองรับสินค้า
 741. มอก. 589-2528
  ขนาดหีบห่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อการขนส่ง
 742. มอก. 590-2528
  ไก่สดเยือกแข็ง
 743. มอก. 591-2528
  น้ำมันเบรก
 744. มอก. 592-2528
  แกนหลอดกระดาษ
 745. มอก. 593-2530
  ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง
 746. มอก. 594-2528
  อนุกรมเลขนิยมสำหรับตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
 747. มอก. 595-2528
  ยิปซัม
 748. มอก. 596-2531
  กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด
 749. มอก. 597-2528
  ลวดเชื่อมเปลือยใช้เชื่อมเหล็กกล้าละมุนด้วยอาร์กโดยมีก๊าซปกคลุม
 750. มอก. 598-2528
  ปูนก่อ
 751. มอก. 599-2528
  หลอดแก้วสำหรับทำหลอดฟลูออเรสเซนต์
 752. มอก. 600-2528
  ขิงแห้งป่น
 753. มอก. 601-2529
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์
 754. มอก. 602-2529
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : สโตนแวร์
 755. มอก. 603-2529
  ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ภาชนะแก้ว
 756. มอก. 604-2529
  อุปกรณ์ประกอบท่อเหล็กหล่อ
 757. มอก. 605-2529
  ผงชำระล้าง
 758. มอก. 606-2529
  แผ่นสะท้อนแสง
 759. มอก. 607-2535
  สีกันเพรียงไวนิล
 760. มอก. 608-2529
  สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีทับหน้า
 761. มอก. 609-2529
  สีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส : สีรองทับหน้า (สีพื้น)
 762. มอก. 610-2529
  น้ำยาลอกสี
 763. มอก. 611-2529
  กระจกแว่นตา : แก้ว
 764. มอก. 612-2529
  กระเบื้องพลาสติกแผ่นลอน : โพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
 765. มอก. 613-2529
  กระเบื้องดินเผาเคลือบบุผนังภายใน
 766. มอก. 614-2529
  กระเบื้องดินเผาบุผนังภายนอก
 767. มอก. 615-2529
  ค้อนหงอน
 768. มอก. 616-2529
  ปลาสดแล่เยือกแข็ง
 769. มอก. 617-2529
  ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง
 770. มอก. 618-2529
  สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : แอลขีดเรซิน
 771. มอก. 619-2529
  แถบกระดาษกาวย่น
 772. มอก. 620-2533
  รหัสสำหรับอักขระไทยที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
 773. มอก. 621-2529
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร
 774. มอก. 622-2529
  ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป
 775. มอก. 623-2529
  วิธีวัดฟลักซ์การส่องสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดอินแคนเดสเซนต์
 776. มอก. 624-2529
  วิธีวัดสีของแหล่งกำเนิดแสง
 777. มอก. 625-2534
  ถุงยางอนามัย
 778. มอก. 626-2529
  ตะแกรงท้ายรถจักรยาน
 779. มอก. 627-2529
  ขาตั้งรถจักรยาน
 780. มอก. 628-2529
  หุ้มโซ่รถจักรยาน
 781. มอก. 629-2529
  แกนกระโหลกรถจักรยาน
 782. มอก. 630-2531
  ตลับฟรีรถจักรยาน
 783. มอก. 631-2529
  บันไดรถจักรยาน
 784. มอก. 632-2538
  โพลิไวนิลคลอไรด์เรซิน
 785. มอก. 633-2531
  ลูกยางสีข้าว
 786. มอก. 634-2529
  ไขผึ้ง
 787. มอก. 635 เล่ม 1-2529
  สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่ม 1 สีและรูปแบบ
 788. มอก. 635 เล่ม 2-2529
  สีและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย เล่ม 2 สมบัติทางสีและแสงของวัสดุ
 789. มอก. 636-2529
  หลอดบีบ : อะลูมิเนียม
 790. มอก. 637-2529
  แป้งข้าวโพด
 791. มอก. 638-2529
  แป้งข้าวเจ้า
 792. มอก. 639-2529
  แป้งข้าวเหนียว
 793. มอก. 640-2533
  เอทานอล
 794. มอก. 641-2529
  เมล็ดงา
 795. มอก. 642-2529
  ท่อยางทนความดันอากาศ
 796. มอก. 643-2529
  เหล็กหล่ออบเหนียว
 797. มอก. 644-2529
  เหล็กเพลาดำ
 798. มอก. 645-2529
  ปลาแมกเกอเรลกระป๋อง
 799. มอก. 646-2529
  อานรถจักรยาน
 800. มอก. 647-2529
  สัญลักษณ์สำหรับแสดงบนเครื่องมือกล
 801. มอก. 648-2529
  ยาทากันยุง
 802. มอก. 649-2529
  ไส้ดินสอดำ
 803. มอก. 650-2529
  ดินสอดำ
 804. มอก. 651-2535
  ยางในรถยนต์
 805. มอก. 652-2532
  ยางในรถจักรยาน
 806. มอก. 653-2529
  ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม
 807. มอก. 654-2536
  ภาชนะพลาสติกและฟิล์มพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำมันและไขมันบริโภค
 808. มอก. 655-2529
  ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร
 809. มอก. 656-2529
  วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร
 810. มอก. 657-2529
  จานจ่ายสำหรับรถยนต์
 811. มอก. 658-2529
  ท่อยางหม้อน้ำรถยนต์
 812. มอก. 659-2529
  เหล็กฉากเจาะรู
 813. มอก. 660-2529
  บันไดอะลูมิเนียม
 814. มอก. 661-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน
 815. มอก. 662-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย
 816. มอก. 663-2530
  ขนาดเครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา
 817. มอก. 664-2530
  เก๊กฮวยผงสำเร็จรูป
 818. มอก. 665-2530
  แคลเซียมคลอไรด์
 819. มอก. 666-2530
  มอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
 820. มอก. 667-2530
  หมุดเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
 821. มอก. 668-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวผ่า
 822. มอก. 669-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวหลุมสี่แฉก
 823. มอก. 670-2530
  หมุดเกลียวปล่อยหัวหกเหลี่ยม
 824. มอก. 671-2530
  หมุดเกลียวยึดไม่มีหัวชนิดหลุมหกเหลี่ยม
 825. มอก. 672-2530
  แป้นเกลียวหกเหลี่ยม
 826. มอก. 673-2530
  บัลลาสต์สำหรับหลอดไอปรอทความดันสูง
 827. มอก. 674-2539
  ป้ายจราจรสะท้อนแสง
 828. มอก. 675-2530
  กะโหลกรถจักรยาน
 829. มอก. 676-2530
  ถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
 830. มอก. 677-2530
  แหวนล็อกถ้วยลูกปืนกะโหลกรถจักรยาน
 831. มอก. 678-2530
  กระดิ่งรถจักรยาน
 832. มอก. 679-2530
  ดุมล้อรถจักรยาน
 833. มอก. 680-2530
  ห้ามล้อรถจักรยาน
 834. มอก. 681-2530
  หนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์
 835. มอก. 682-2540
  ยางนอกรถจักรยานยนต์
 836. มอก. 683-2530
  ยางในรถจักรยานยนต์
 837. มอก. 684-2530
  แลกเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น
 838. มอก. 685 เล่ม 1-2540
  ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 839. มอก. 685 เล่ม 2-2540
  ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก
 840. มอก. 685 เล่ม 3-2540
  ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์
 841. มอก. 686-2530
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุยาตา
 842. มอก. 687-2530
  หลอดไฟฟ้าสำหรับยานยนต์
 843. มอก. 688-2530
  ตะกั่วบัดกรี : ลวดมีไส้สารประสาน
 844. มอก. 689-2530
  ได-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
 845. มอก. 690-2530
  ลิ้นเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 846. มอก. 691-2530
  สีอีพ็อกซี
 847. มอก. 692-2530
  กำมะถัน
 848. มอก. 693-2530
  แม่แรงรถยนต์แบบเกลียวชนิดแพนโทกราฟ
 849. มอก. 694-2532
  เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 850. มอก. 695-2530
  ท่อส่งน้ำดับเพลิง : ท่อพับ
 851. มอก. 696-2530
  ลูกกวาดและทอฟฟี่
 852. มอก. 697-2530
  ยางหุ้มขอบกระจกรถยนต์
 853. มอก. 698-2530
  ผ้าพลาสติกทอลายสาน
 854. มอก. 699-2530
  ตะปูเกลียวหัวหลุมสี่แฉก
 855. มอก. 700-2530
  ปลาหยอง ปลาเกล็ด และปลาแห้งป่น
 856. มอก. 701-2530
  ข้าวเกรียบ
 857. มอก. 702-2530
  รถเข็นคนไข้นอน
 858. มอก. 703-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-ฟีนอลิกเรซิน
 859. มอก. 704-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : กระดาษเซลลูโลส-อิพอกไซด์เรซิน
 860. มอก. 705-2530
  แผ่นอัดทองแดงสำหรับวงจรพิมพ์ : ผ้าใยแก้ว-อิพอกไซด์เรซิน
 861. มอก. 706-2530
  สวิตช์ใบมีดมีฝาครอบ
 862. มอก. 707-2530
  สีน้ำสำหรับงานศิลปศึกษา
 863. มอก. 708-2530
  จานคลัตช์สำหรับรถยนต์
 864. มอก. 709-2530
  มอเตอร์เครื่องปัดน้ำฝนสำหรับรถยนต์
 865. มอก. 710-2530
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ
 866. มอก. 711-2530
  ฟิล์มพลาสติกโพลิเอทิลีนสำหรับงานเกษตรกรรม
 867. มอก. 712-2530
  ฟิล์มพลาสติกโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับงานเกษตรกรรม
 868. มอก. 713-2530
  จาระบี
 869. มอก. 714-2530
  พนักกันศีรษะสำหรับใช้ในรถยนต์
 870. มอก. 715-2530
  แผ่นป้ายสะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ
 871. มอก. 716-2532
  ลวดเย็บกระดาษ
 872. มอก. 717-2530
  เครื่องเย็บกระดาษ
 873. มอก. 718-2530
  แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดใช้ประจำที่
 874. มอก. 719-2530
  แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์
 875. มอก. 720-2536
  ชุดสำหรับให้เลือด
 876. มอก. 721-2539
  เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
 877. มอก. 722-2530
  ปะเก็นฝาสูบสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
 878. มอก. 723-2530
  แอนไฮดรัสโซเดียมซัลเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 879. มอก. 724-2530
  ไม้บางสักต่อแผ่น
 880. มอก. 725-2530
  สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมเจือตีเกลียวเปลือย
 881. มอก. 726-2530
  เบสิกโครเมียมซัลเฟตสำหรับฟอกหนัง
 882. มอก. 727-2540
  สีโคลทาร์อีพ็อกซี
 883. มอก. 728-2530
  เหล็กลวดเปียโน
 884. มอก. 729-2530
  กระสอบพลาสติก
 885. มอก. 730-2530
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยอาร์ก
 886. มอก. 731-2532
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมพอกผิวเหล็กกล้าด้วยอาร์ก
 887. มอก. 732-2531
  ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มใช้เชื่อมเหล็กหล่อด้วยอาร์ก
 888. มอก. 733-2530
  สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต
 889. มอก. 734-2530
  สีอบอะมิโนแอลขีดเรซิน
 890. มอก. 735-2533
  แลกเกอร์สำหรับใช้กับภาชนะบรรจุอาหาร
 891. มอก. 736-2530
  สารประกอบฟอสเฟตสำหรับเตรียมผิวก่อนเคลือบสี
 892. มอก. 737-2531
  ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
 893. มอก. 738-2530
  นมสด
 894. มอก. 739-2530
  สีย้อม : สีไดเร็กต์
 895. มอก. 740-2530
  สีย้อม : สีรีแอกทีฟ
 896. มอก. 741-2530
  น้ำมันละหุ่งสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน สี และวาร์นิช
 897. มอก. 742-2538
  ขนมปังกรอบ
 898. มอก. 743-2530
  น้ำมันถั่วลิสงสำหรับบริโภค
 899. มอก. 744-2530
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม
 900. มอก. 745-2530
  ยางมะตอยอิมัลชันเคลือบผิววัสดุ
 901. มอก. 746-2530
  ท่อยางดูดและส่งน้ำ
 902. มอก. 747-2531
  ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 903. มอก. 748-2531
  ปี๊ปน้ำมันก๊าด
 904. มอก. 749-2531
  ยางพื้นรองเท้า
 905. มอก. 750-2531
  น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับอุตสาหกรรมเรซิน สี และวาร์นิช
 906. มอก. 751-2531
  สีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส
 907. มอก. 752-2531
  ดอกเก๊กฮวยแห้ง
 908. มอก. 753-2531
  สารซักแห้งชนิดเหลว
 909. มอก. 754-2531
  ตัวทำละลายซักแห้ง
 910. มอก. 755-2531
  น้ำตาลทรายป่น
 911. มอก. 756-2535
  กุญแจลูกบิด
 912. มอก. 757-2531
  กุญแจคล้องสายยู
 913. มอก. 758-2531
  กระดาษหนังสือพิมพ์
 914. มอก. 759-2531
  บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
 915. มอก. 760-2531
  สีย้อม : สีแวต
 916. มอก. 761 เล่ม 1-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 1 ประมวลศัพท์
 917. มอก. 761 เล่ม 2-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 2 หน่วยพิกัดมูลฐาน
 918. มอก. 761 เล่ม 3-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 3 หน่วยพิกัดคูณสำหรับมิติประสานในแนวระดับ
 919. มอก. 761 เล่ม 4-2531
  การประสานทางพิกัด เล่ม 4 ความสูงชั้นและความสูงห้อง
 920. มอก. 761 เล่ม 5-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 5 หลักการและกฎ
 921. มอก. 761 เล่ม 6-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 6 อนุกรมของขนาดหน่วยพิกัดคูณนิยมสำหรับมิติในแนวระดับ
 922. มอก. 761 เล่ม 7-2534
  การประสานทางพิกัด เล่ม 7 ส่วนเพิ่มหน่วยอนุพิกัด
 923. มอก. 761 เล่ม 8-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 8 บันได-ประมวลศัพท์
 924. มอก. 761 เล่ม 9-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 9 มิติประสานของบันไดและพื้นที่บันได
 925. มอก. 761 เล่ม 10-2539
  การประสานทางพิกัด เล่ม 10 ขนาดประสานของประตูที่ใช้ภายนอกและภายในอาคาร
 926. มอก. 762-2531
  สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าของมอเตอร์สตาร์ตสำหรับรถยนต์
 927. มอก. 763-2531
  ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม
 928. มอก. 764-2536
  ชุดปีกผีเสื้อที่ใช้ในการแพทย์
 929. มอก. 765-2531
  แซนดิงซีลเลอร์
 930. มอก. 766-2531
  สัญลักษณ์การซักรีดผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 931. มอก. 767-2531
  ตัวเก็บประจุอะลูมิเนียมอิเล็กโทรลิติกสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
 932. มอก. 768-2531
  เครื่องนวดข้าวตามแกนลูกนวด
 933. มอก. 769-2533
  ผ้ามุ้ง
 934. มอก. 770-2533
  ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า
 935. มอก. 771-2531
  แตรไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 936. มอก. 772-2531
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถยนต์
 937. มอก. 773-2531
  ดอกไม้ประดิษฐ์
 938. มอก. 774-2531
  ฟลูออร์สปาร์ (ฟลูออไรต์)
 939. มอก. 775-2531
  ยางมะตอยผสมสำหรับพ่นใต้ท้องรถยนต์
 940. มอก. 776-2531
  หลอดพลาสติกสำหรับดูดเครื่องดื่ม
 941. มอก. 777-2536
  กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
 942. มอก. 778-2531
  โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้
 943. มอก. 779-2531
  ซองเอกสาร
 944. มอก. 780-2531
  วุ้น
 945. มอก. 781-2539
  จุดพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 946. มอก. 782-2539
  สลักพ่วงอุปกรณ์สำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 947. มอก. 783-2539
  หน้าแปลนล้อสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 948. มอก. 784 เล่ม 1-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 1 เด็ก
 949. มอก. 784 เล่ม 2-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 2 หญิง
 950. มอก. 784 เล่ม 3-2531
  ขนาดและการแสดงฉลากเสื้อผ้าสำเร็จรูป เล่ม 3 ชาย
 951. มอก. 785-2531
  ถุงมือหนังสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 952. มอก. 786-2531
  การเคลือบผิวตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
 953. มอก. 787-2531
  เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ
 954. มอก. 788-2531
  ไส้หม้อกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 955. มอก. 789-2531
  ภาชนะอะลูมิเนียม
 956. มอก. 790-2531
  กาบเพลาครึ่งซีกสำหรับเครื่องยนต์ของรถยนต์
 957. มอก. 791-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ลัางมือ
 958. มอก. 792-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วม
 959. มอก. 793-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : ถังพักน้ำและฝาปิด
 960. มอก. 794-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : ที่นั่งส้วมแบบนั่งยอง
 961. มอก. 795-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : ที่ปัสสาวะชาย
 962. มอก. 796-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : บิเดต์
 963. มอก. 797-2531
  เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำอื่น ๆ
 964. มอก. 798-2531
  น้ำเก๊กฮวยเข้มข้น
 965. มอก. 799-2531
  เจลาติน
 966. มอก. 800-2531
  ยางขอบประตูรถยนต์
 967. มอก. 801-2531
  นั่งร้านท่อเหล็กกล้าแบบโครงสร้างสำเร็จรูป
 968. มอก. 802-2531
  วุ้นผงสำเร็จรูปและเจลาตินผงสำเร็จรูป
 969. มอก. 803-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับลิฟต์
 970. มอก. 804-2531
  เชือกลวดเหล็กกล้าสำหรับงานยกในเหมือง
 971. มอก. 805-2540
  เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันต่ำ
 972. มอก. 806-2531
  เครื่องวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ : เครื่องส่ง
 973. มอก. 807-2531
  คอยล์จุดระเบิดสำหรับรถยนต์
 974. มอก. 808-2531
  เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : หม้อ กระทะ ชามอ่าง ตะหลิว ทัพพี และ กระบวย
 975. มอก. 809-2531
  รองเท้าบู๊ตยาง
 976. มอก. 810-2531
  รองเท้าบู๊ตพีวีซี
 977. มอก. 811-2531
  สายพานตัววีสำหรับรถยนต์
 978. มอก. 812-2531
  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
 979. มอก. 813-2531
  ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์นั่ง
 980. มอก. 814-2531
  ตัวถังเปลือยของรถยนต์นั่ง
 981. มอก. 815-2531
  เส้นใยสั้นโพลิเอสเตอร์
 982. มอก. 816-2538
  โพลิเอทิลีนเรซิน
 983. มอก. 817-2531
  อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับรถจักรยาน
 984. มอก. 818-2531
  เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด
 985. มอก. 819-2531
  ขัวรับหลอดไฟฟ้าแบบเกลียว
 986. มอก. 820-2538
  การกำหนดตำแหน่งอักขระไทยบนแผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
 987. มอก. 821-2531
  ปากกาสีน้ำ
 988. มอก. 822-2531
  ปากกาสีน้ำมัน
 989. มอก. 823-2531
  กงห้ามล้อสำหรับรถยนต์
 990. มอก. 824-2531
  สวิตซ์ไฟฟ้า
 991. มอก. 825-2531
  เชือกโพลิเอทิลีน
 992. มอก. 826-2531
  กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น
 993. มอก. 827-2531
  คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น
 994. มอก. 828-2531
  ชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ
 995. มอก. 829-2531
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม
 996. มอก. 830-2531
  ถังน้ำมันรถยนต์นั่ง
 997. มอก. 831-2531
  เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อ
 998. มอก. 832-2532
  ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป
 999. มอก. 833-2531
  ไนโตรเซลลูโลสอุตสาหกรรม
 1000. มอก. 834-2531
  สีโป๊รถยนต์ : โพลิเอสเตอร์
 1001. มอก. 835-2531
  ภาชนะโลหะเคลือบสำหรับใช้ในครัวเรือน
 1002. มอก. 836-2534
  โพลิสไตรีนเรซิน
 1003. มอก. 837-2531
  ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนของ : ส่วนประกอบและการทำ
 1004. มอก. 838-2531
  สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม
 1005. มอก. 839-2532
  ท่อเบรกไฮดรอลิกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ : ท่อยาง
 1006. มอก. 840-2532
  ผงกะหรี่
 1007. มอก. 841-2532
  สารเหลวบ่มคอนกรีต
 1008. มอก. 842-2532
  กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป
 1009. มอก. 843-2532
  สัญลักษณ์สำหรับตัวควบคุม ตัวชี้บอก และตัวแสดงของยานยนต์ทางบก
 1010. มอก. 844-2532
  รถจักรยาน
 1011. มอก. 845-2532
  แอนไอออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น
 1012. มอก. 846-2532
  แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม
 1013. มอก. 847-2532
  แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เพสต์สำหรับอุตสาหกรรมยา
 1014. มอก. 848-2532
  แฮม
 1015. มอก. 849-2532
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
 1016. มอก. 850-2532
  ปอซโซลาน
 1017. มอก. 851-2532
  แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง
 1018. มอก. 852-2532
  จอบ
 1019. มอก. 853-2532
  อุปกรณ์ลดความสะเทือนแบบกระบอกไฮดรอลิก
 1020. มอก. 854-2536
  อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม
 1021. มอก. 855-2532
  หม้อน้ำ : การสร้างทั่วไป
 1022. มอก. 856-2532
  ทองแดงเจือหล่อ
 1023. มอก. 857-2532
  ทองแดงเจือแท่งหล่อ
 1024. มอก. 858-2532
  คำแนะนำในการเลือกใช้ทองแดงเจือ
 1025. มอก. 859-2532
  ลวดเปียโน
 1026. มอก. 860-2532
  เหล็กกล้าคาร์บอนหล่อความต้านแรงดึงสูงและเหล็กกล้าหล่อเจือต่ำ
 1027. มอก. 861-2532
  การทำเครื่องหมายตัวนำหุ้มฉนวน
 1028. มอก. 862-2532
  บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด
 1029. มอก. 863-2532
  โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง
 1030. มอก. 864-2532
  เหล็กเพลาขาว
 1031. มอก. 865-2532
  คัตแบกแอสฟัลต์
 1032. มอก. 866-2532
  มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว
 1033. มอก. 867-2532
  มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส
 1034. มอก. 868-2532
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ไม่รวมตัวต้นกำลัง)
 1035. มอก. 869-2532
  วงล้อรถยนต์ : เหล็กกล้า
 1036. มอก. 870-2532
  เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1037. มอก. 871-2532
  กระสวยทอผ้า
 1038. มอก. 872-2532
  หม้อกรองน้ำมันเครื่องชนิดถอดเปลี่ยนทั้งชุดสำหรับรถยนต์
 1039. มอก. 873-2532
  สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับมอร์ตาร์
 1040. มอก. 874-2532
  สารกระจายกักฟองอากาศสำหรับคอนกรีต
 1041. มอก. 875-2540
  เครื่องปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลว : ความดันสูง
 1042. มอก. 876-2532
  แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง
 1043. มอก. 877-2532
  แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดทะลัก : ความหนาแน่นปานกลาง
 1044. มอก. 878-2537
  แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง
 1045. มอก. 879-2532
  ไฟแช๊กก๊าซ
 1046. มอก. 880-2532
  กระจกโฟลต
 1047. มอก. 881-2532
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : คาร์บอนไดออกไซด์
 1048. มอก. 882-2532
  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
 1049. มอก. 883-2532
  สีอบอะคริลิกเรซิน
 1050. มอก. 884-2532
  การชุบเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : ดีบุก
 1051. มอก. 885-2532
  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1052. มอก. 886-2532
  ยางรัดของ
 1053. มอก. 887-2532
  ลิฟต์ส่งของ : ส่วนประกอบและการทำ
 1054. มอก. 888-2532
  เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
 1055. มอก. 889-2532
  ขวดแก้วสำหรับบรรจุยาฉีดและผลิตภัณฑ์เภสัชปราศเชื้อ ขนาดระบุไม่เกิน 300
 1056. มอก. 890-2532
  ขมิ้นชันแห้ง
 1057. มอก. 891-2532
  เต้าเจี้ยว
 1058. มอก. 892-2532
  หนังเทียมโพลิยูรีเทน
 1059. มอก. 893-2532
  แท่งยางขัดข้าว
 1060. มอก. 894-2532
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูและหน้าต่างเหล็ก
 1061. มอก. 895-2532
  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
 1062. มอก. 896-2532
  เบาะรถยนต์
 1063. มอก. 897-2539
  ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อุตสาหกรรม
 1064. มอก. 898-2532
  ฐานรองปรับได้สำหรับนั่งร้านท่อเหล็กกล้า
 1065. มอก. 899-2532
  ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นราบ
 1066. มอก. 900-2532
  ถ่านกัมมันต์
 1067. มอก. 901-2533
  แผ่นยางมะตอยปูภายในตัวถังรถยนต์
 1068. มอก. 902-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
 1069. มอก. 903-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าฝัง
 1070. มอก. 904-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน
 1071. มอก. 905-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าเคลื่อนย้ายได้สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป
 1072. มอก. 906-2532
  ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง
 1073. มอก. 907-2532
  ดวงโคมไฟฟ้ามือถือ
 1074. มอก. 908-2532
  วงล้อรถยนต์ : อะลูมิเนียมเจือ
 1075. มอก. 909-2532
  เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน
 1076. มอก. 910-2532
  ท่อโพลิบิวทิลีนสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
 1077. มอก. 911 เล่ม 1-2532
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 ชิ้นส่วนสัญลักษณ์ สัญลักษณ์บ่งลักษณะ และสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ทั่วไป
 1078. มอก. 911 เล่ม 2-2534
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 ตัวนำและอุปกรณ์ต่อสาย
 1079. มอก. 911 เล่ม 3-2534
  สัญลักษณ์รูปภาพสำหรับแผนภาพวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 ส่วนประกอบพาสซีฟ
 1080. มอก. 912-2532
  น้ำมันเมล็ดนุ่นสำหรับบริโภค
 1081. มอก. 913-2532
  แคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง
 1082. มอก. 914-2539
  กุนเชียง
 1083. มอก. 915-2535
  ลิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 1084. มอก. 916-2532
  ลูกล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อยาง
 1085. มอก. 917-2532
  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตชนิดเย็น
 1086. มอก. 918-2535
  อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน
 1087. มอก. 919-2532
  ผลไม้แห้ง
 1088. มอก. 920-2533
  หน่อไม้ในภาชนะบรรจุ
 1089. มอก. 921-2533
  โต๊ะเทเบิลเทนนิส
 1090. มอก. 922-2533
  จานอัดมันเม็ด
 1091. มอก. 923-2533
  แถบกระดาษกาวในตัว
 1092. มอก. 924-2533
  แถบพลาสติกกาวในตัว-โอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
 1093. มอก. 925-2533
  แผ่นรองรับสินค้า
 1094. มอก. 926-2533
  ตะแกรงลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
 1095. มอก. 927-2533
  แบไรต์สำหรับเจาะบ่อปิโตรเลียม
 1096. มอก. 928-2533
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับอาหารเยือกแข็ง
 1097. มอก. 929-2533
  กฎการปัดเศษ
 1098. มอก. 930-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน
 1099. มอก. 931-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงาน
 1100. มอก. 932-2533
  วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร
 1101. มอก. 933-2533
  กรดเกลเชียลแอซีติก
 1102. มอก. 934-2533
  พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1103. มอก. 935-2533
  เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง
 1104. มอก. 936-2533
  น้ำตาลก้อน
 1105. มอก. 937-2533
  ฝาจีบ
 1106. มอก. 938-2533
  ฝาเกลียวรีด
 1107. มอก. 939-2533
  แบเรียมซัลเฟตสำหรับใช้ในทางเภสัชกรรม
 1108. มอก. 940-2538
  ลูกฟุตบอล
 1109. มอก. 941-2538
  ลูกบาสเกตบอล
 1110. มอก. 942-2538
  ลูกวอลเลย์บอล
 1111. มอก. 943-2533
  ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
 1112. มอก. 944-2533
  เหล็กกันโคลงสำหรับรถยนต์
 1113. มอก. 945-2533
  ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 1114. มอก. 946-2533
  ด้ายปักและด้ายถักฝ้าย
 1115. มอก. 947-2533
  ยางปูพื้นรถยนต์
 1116. มอก. 948-2533
  แป้งถั่วเขียว
 1117. มอก. 949-2536
  ฟิล์มโอเรียนเทดโพลิโพรพิลีน
 1118. มอก. 950-2533
  แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
 1119. มอก. 951-2533
  แผ่นยางรองสะพาน
 1120. มอก. 952-2533
  หมึกอัดสำเนา
 1121. มอก. 953-2533
  รางม่านโลหะ
 1122. มอก. 954-2537
  กระจกส่องหลัง
 1123. มอก. 955-2533
  สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยยาง : สายอ่อนถัก
 1124. มอก. 956-2533
  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1125. มอก. 957-2533
  สังกะสีแท่ง
 1126. มอก. 958-2533
  ตะกั่วแท่ง
 1127. มอก. 959-2533
  ก๋วยเตี๋ยว
 1128. มอก. 960-2533
  กวยจั๊บ
 1129. มอก. 961-2533
  ขนาดเครื่องนอน
 1130. มอก. 962-2533
  ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน
 1131. มอก. 963-2533
  ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้กระยาเลย
 1132. มอก. 964-2533
  สปริงขดขึ้นรูปร้อน
 1133. มอก. 965-2537
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
 1134. มอก. 966-2533
  แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
 1135. มอก. 967-2533
  กระเทียมผง
 1136. มอก. 968-2533
  ไหมพรมอะคริลิก
 1137. มอก. 969-2533
  หัวนมยางสำหรับขวดนม
 1138. มอก. 970-2533
  อุปกรณ์จับยึดกระดาษสำหรับแฟ้ม
 1139. มอก. 971-2533
  เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
 1140. มอก. 972-2533
  ปลาหมึกแห้ง
 1141. มอก. 973-2533
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับสัตว์ปีกเยือกแข็ง
 1142. มอก. 974-2533
  กระป๋องแอโรซอล
 1143. มอก. 975-2538
  กระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
 1144. มอก. 976-2533
  น้ำมันเกียร์
 1145. มอก. 977-2533
  น้ำมันไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
 1146. มอก. 978-2533
  พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์
 1147. มอก. 979-2533
  ท่อพีวีซีอ่อนไม่เสริมแรงสำหรับใช้งานทั่วไป
 1148. มอก. 980-2533
  น้ำยางข้นธรรมชาติ
 1149. มอก. 981-2533
  เครื่องสำอาง : แป้งผัดหน้าชนิดอัดแข็ง
 1150. มอก. 982-2533
  ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม
 1151. มอก. 983-2533
  มิติชุดพ่วงแบบสามจุดสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1152. มอก. 984-2533
  แอมพิซิลลินไตรไฮเดรต
 1153. มอก. 985-2533
  สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับทำคอนกรีตไหล
 1154. มอก. 986-2533
  ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษไขอัดสำเนา
 1155. มอก. 987-2533
  สปริงขดรับแรงกดขึ้นรูปเย็น
 1156. มอก. 988-2533
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับรหัสสำหรับอักขระไทยผสมและสัญลักษณ์สำหรับการตีตารางสำหรับเครื่องพิมพ์แบบจุด
 1157. มอก. 989-2533
  ถังเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับเก็บน้ำ
 1158. มอก. 990-2533
  น้ำมันแก๊สโซฮอล์
 1159. มอก. 991-2533
  กระดาษโทรพิมพ์
 1160. มอก. 992-2533
  บานพับสำหรับประตู : บานพับสปริง
 1161. มอก. 993-2533
  แป้งแผ่น : ข้าวเจ้า
 1162. มอก. 994-2533
  ไม้พื้นรางลิ้นมีรอยต่อแบบประสานนิ้ว : ไม้กระยาเลย
 1163. มอก. 995-2533
  นิยามศัพท์ห้ามล้อรถยนต์และรถพ่วง
 1164. มอก. 996-2533
  เชือกโพลิโพรพิลีน
 1165. มอก. 997-2533
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำส้มสายชู
 1166. มอก. 998-2533
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค
 1167. มอก. 999-2533
  ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1168. มอก. 1000-2533
  จานไถสำหรับงานกสิกรรม
 1169. มอก. 1001-2533
  อุปกรณ์ช่วยระเหยและปรับความดันก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 1170. มอก. 1002-2533
  กระติกน้ำพลาสติก
 1171. มอก. 1003-2533
  กุ้งแห้ง
 1172. มอก. 1004-2533
  เต้าหู้หลอด
 1173. มอก. 1005-2533
  สีเคลือบกึ่งเงา
 1174. มอก. 1006-2535
  ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์
 1175. มอก. 1007-2533
  คาร์บอนไดซัลไฟด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1176. มอก. 1008-2533
  มะกะโรนีกึ่งสำเร็จรูป
 1177. มอก. 1009-2533
  ลูกชิ้นเนื้อวัว ลูกชิ้นหมู และลูกชิ้นไก่
 1178. มอก. 1010-2533
  เอทิลแอซีเทต
 1179. มอก. 1011-2533
  สาคู
 1180. มอก. 1012-2533
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ
 1181. มอก. 1013-2533
  บานประตูพีวีซี
 1182. มอก. 1014-2533
  อุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำของที่นั่งส้วม
 1183. มอก. 1015 เล่ม 1-2533
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ
 1184. มอก. 1015 เล่ม 2-2533
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ
 1185. มอก. 1015 เล่ม 3-2534
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้
 1186. มอก. 1015 เล่ม 4-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้
 1187. มอก. 1015 เล่ม 5-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวางของ
 1188. มอก. 1015 เล่ม 6-2535
  การทดสอบเครื่องเรือน เล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ
 1189. มอก. 1016-2533
  นอร์แมลบิวทิลแอซีเทต
 1190. มอก. 1017-2533
  อาหารแมว
 1191. มอก. 1018-2533
  น้ำนมถั่วเหลือง
 1192. มอก. 1019-2533
  สปริงขดสำหรับรับน้ำหนักรถยนต์
 1193. มอก. 1020-2533
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้
 1194. มอก. 1021-2534
  มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด
 1195. มอก. 1022-2534
  มู่ลี่แนวระดับเหล็กกล้าและอลูมิเนียมเจือ
 1196. มอก. 1023-2534
  ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน
 1197. มอก. 1024-2534
  อาร์กอน
 1198. มอก. 1025-2539
  หัวนมยางดูดเล่น
 1199. มอก. 1026-2534
  สารยึดอีพ็อกซีเรซินสำหรับคอนกรีต
 1200. มอก. 1027-2534
  ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร
 1201. มอก. 1028-2534
  แป้งผสมสำหรับประกอบอาหารทอด
 1202. มอก. 1029-2534
  เอมิลแอซีเทต
 1203. มอก. 1030-2537
  มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1204. มอก. 1031-2534
  กระดุมพลาสติก
 1205. มอก. 1032-2534
  น้ำยาประสานท่อพีวีซีแข็งและข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง
 1206. มอก. 1033-2534
  แลกเกอร์แอโรซอล
 1207. มอก. 1034-2534
  รองเท้าแตะพีวีซี
 1208. มอก. 1035-2534
  สารขัดเงาโลหะชนิดเหลว
 1209. มอก. 1036-2534
  สารขัดเงาโลหะชนิดกึ่งแข็ง
 1210. มอก. 1037-2534
  สปริงขดรับแรงดึงขึ้นรูปเย็น
 1211. มอก. 1038-2535
  กระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา
 1212. มอก. 1039-2534
  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 1213. มอก. 1040-2534
  น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ
 1214. มอก. 1041-2534
  วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตชนิดคืนรูปและไม่ปลิ้น : แอสฟัลต์
 1215. มอก. 1042-2534
  พรมพีวีซี
 1216. มอก. 1043-2534
  หน้าต่างพีวีซี
 1217. มอก. 1044-2534
  เครื่องนวดถั่วเหลือง
 1218. มอก. 1045-2535
  กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง
 1219. มอก. 1046-2534
  กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเยือกแข็ง
 1220. มอก. 1047-2534
  เฟร์โรซิลิโคแมงกานีส
 1221. มอก. 1048-2539
  สีอีพ็อกซีสำหรับเคลือบท่อเหล็กกล้าส่งน้ำบริโภค
 1222. มอก. 1049-2534
  รองเท้านักเรียน
 1223. มอก. 1050-2534
  สายนาโซแก๊สทริกสำหรับใช้ในการแพทย์
 1224. มอก. 1051-2534
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ตู้และชั้น
 1225. มอก. 1052-2534
  ชุดระบายน้ำหลังคา
 1226. มอก. 1053-2534
  ชุดระบายน้ำพื้น
 1227. มอก. 1054-2534
  กระดาษถ่ายเอกสาร
 1228. มอก. 1055-2534
  ท่อยางส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพของเหลว
 1229. มอก. 1056-2540
  ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว
 1230. มอก. 1057-2534
  ปูนยิปซัมผสมเสร็จ
 1231. มอก. 1058-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมสี
 1232. มอก. 1059-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาง
 1233. มอก. 1060-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
 1234. มอก. 1061-2534
  วุ้นเส้นกึ่งสำเร็จรูป
 1235. มอก. 1062-2535
  ท่อยางสำหรับงานเชื่อม
 1236. มอก. 1063-2534
  ดินขาวสำหรับอุตสาหกรรมปุ๋ย
 1237. มอก. 1064-2534
  เคโอลินสำหรับใช้เคลือบกระดาษ
 1238. มอก. 1065-2534
  เบนทอไนต์สำหรับทำโคลนเจาะ
 1239. มอก. 1066-2534
  แอลขีดเรซินวาร์นิช
 1240. มอก. 1067-2534
  เฟร์โรแมงกานีส
 1241. มอก. 1068-2534
  เฟร์โรซิลิคอน
 1242. มอก. 1069-2535
  สีสำหรับผสมพลาสติกทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร
 1243. มอก. 1070-2535
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาง
 1244. มอก. 1071-2535
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมยาปราบศัตรูพืช
 1245. มอก. 1072-2535
  ซิลิคอนไดออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมสี
 1246. มอก. 1073-2535
  แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 1247. มอก. 1074-2535
  รหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
 1248. มอก. 1075-2535
  การแปลงผันระหว่างรหัสคอมพิวเตอร์กับรหัสโทรพิมพ์ 6 บิต
 1249. มอก. 1076-2535
  หมุดยึดสลักจุดพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1250. มอก. 1077-2535
  ลูกถ้วยแท่ง : พอร์ซเลน
 1251. มอก. 1078-2535
  ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
 1252. มอก. 1079-2535
  วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีตประเภทยางฟองน้ำและไม้ก๊อก
 1253. มอก. 1080-2535
  กะปิ
 1254. มอก. 1081-2535
  วาร์นิชสำหรับเคลือบลวดทองแดง
 1255. มอก. 1082-2535
  เครื่องพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะแบบธรรมดา
 1256. มอก. 1083-2535
  การวัดความหนาของผิวชุบเคลือบโดยวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์
 1257. มอก. 1084-2535
  โทลูอีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1258. มอก. 1085-2538
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1259. มอก. 1086-2535
  ท่อยางสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ท่อยางใช้กับตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 1260. มอก. 1087-2535
  ไฮโดรเจเนเทดคาสเตอร์ออยล์
 1261. มอก. 1088-2535
  กรด 12-ไฮดรอกซีสเตียริก
 1262. มอก. 1089-2535
  ถั่วกรอบปรุงรส
 1263. มอก. 1090-2535
  เบนทอไนต์สำหรับแบบหล่อทราย
 1264. มอก. 1091-2535
  เสื้อกันฝน
 1265. มอก. 1092-2535
  สีรองพื้นกัดผิว
 1266. มอก. 1093-2535
  วาล์วขับล้างสำหรับที่นั่งส้วม
 1267. มอก. 1094-2535
  วาล์วขับล้างสำหรับที่ปัสสาวะชาย
 1268. มอก. 1095-2535
  ข้อต่อลิ้นภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในการแพทย์
 1269. มอก. 1096-2535
  โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟตสำหรับอุตสาหกรรม
 1270. มอก. 1097-2535
  สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา
 1271. มอก. 1098-2535
  สีผงสำหรับเคลือบเครื่องเหล็ก
 1272. มอก. 1099-2535
  รหัสจังหวัดเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
 1273. มอก. 1100-2535
  สายไฟฟ้าร่วมแกนความถี่วิทยุ
 1274. มอก. 1101-2535
  อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง
 1275. มอก. 1102-2538
  โคมไฟฟ้าฉุกเฉินชุดเบ็ดเสร็จ
 1276. มอก. 1103-2535
  โพแทสเซียมคลอเรต
 1277. มอก. 1104-2535
  สีผงสำหรับเคลือบอะลูมิเนียมเจือ
 1278. มอก. 1105-2535
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1279. มอก. 1106-2535
  แผงไม้ปูพื้นโมเสก : ไม้กระยาเลย
 1280. มอก. 1107-2535
  แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
 1281. มอก. 1108-2535
  แผ่นอัดเคลือบโพลิเอสเตอร์เรซิน
 1282. มอก. 1109-2535
  สายอากาศสำหรับรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงความถี่ 30 เมกะเฮิรตซ์ ถึง 1 จิกะเฮิรตซ์
 1283. มอก. 1110-2535
  การทดสอบรถไถเดินตาม

  ยกเลิก 13 มิถุนายน 2539 ดู มอก. 1350-2539
 1284. มอก. 1111-2535
  การแสดงวันที่และเวลา
 1285. มอก. 1112-2535
  ซิงก์ซัลเฟตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1286. มอก. 1113-2535
  สำลีก้าน
 1287. มอก. 1114-2535
  แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด์สำหรับเติมในอาหารสัตว์
 1288. มอก. 1115-2535
  แฟ้มกระดาษ
 1289. มอก. 1116-2535
  ถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู
 1290. มอก. 1117-2535
  ลูกเทเบิลเทนนิส
 1291. มอก. 1118-2535
  ผ้าม่าน
 1292. มอก. 1119-2535
  แถบกระดาษโทรพิมพ์
 1293. มอก. 1120-2535
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2

  ยกเลิก 28 มีนาคม 2539
 1294. มอก. 1121-2535
  กาวหลอมร้อนเอทิลีนไวนิลแอซีเทต
 1295. มอก. 1122-2535
  เก้าอี้ทันตแพทย์
 1296. มอก. 1123-2539
  สีรองพื้นสำหรับงานปูน
 1297. มอก. 1124-2535
  ซิงก์คลอไรด์
 1298. มอก. 1125-2535
  เครื่องสูบน้ำแบบท่อ
 1299. มอก. 1126-2535
  ไถหัวหมูแบบติดรถไถเดินตาม
 1300. มอก. 1127-2535
  ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์
 1301. มอก. 1128-2535
  แผ่นเหล็กมุงหลังคา
 1302. มอก. 1129-2535
  ชุดพื้นยก
 1303. มอก. 1130-2535
  ชุดล้อสำหรับเครื่องเรือน : ล้อไนลอน
 1304. มอก. 1131-2535
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อรับความดัน
 1305. มอก. 1132-2536
  ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสูง
 1306. มอก. 1133-2536
  โพรแพน-2-ออลสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1307. มอก. 1134-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมสี
 1308. มอก. 1135-2536
  แผ่นยางกันซึม
 1309. มอก. 1136-2536
  ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
 1310. มอก. 1137-2536
  โกโก้ผงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1311. มอก. 1138-2536
  ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้กระยาเลย
 1312. มอก. 1139-2536
  ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ
 1313. มอก. 1140-2536
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1314. มอก. 1141-2536
  ถ้วยกระดาษสำหรับเครื่องดื่ม
 1315. มอก. 1142-2536
  โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1316. มอก. 1143-2536
  โซเดียมคลอเรต
 1317. มอก. 1144-2536
  ท่อยางสำหรับไอน้ำอิ่มตัว
 1318. มอก. 1145-2536
  ท่อโพลิโพรพิลีนสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1319. มอก. 1146-2536
  ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม
 1320. มอก. 1147-2536
  ดินสอสี
 1321. มอก. 1148-2536
  ไส้ดินสอสี
 1322. มอก. 1149-2540
  สีเทียน
 1323. มอก. 1150-2536
  ดินสอเขียนแก้ว
 1324. มอก. 1151-2536
  กระดาษทราย
 1325. มอก. 1152-2536
  น้ำพริกเผา
 1326. มอก. 1153-2536
  แผ่นผนังโครงเหล็กกล้า
 1327. มอก. 1154-2536
  เตียงเด็กเล็ก
 1328. มอก. 1155-2536
  เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ
 1329. มอก. 1156-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก
 1330. มอก. 1157-2536
  ทัลคัมสำหรับใช้ผสมทำกระดาษ
 1331. มอก. 1158-2536
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
 1332. มอก. 1159-2536
  ซัลฟาเมทอกซาโซล
 1333. มอก. 1160-2536
  ไตรเมโทพริม
 1334. มอก. 1161-2536
  อิริโทรไมซิน
 1335. มอก. 1162-2536
  บานพับประตูรถยนต์
 1336. มอก. 1163-2536
  แผ่นเทอร์โมเซตติงแลมิเนต
 1337. มอก. 1164-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า
 1338. มอก. 1165-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 เมตร
 1339. มอก. 1166-2536
  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 ถึง 3.0 เมตร
 1340. มอก. 1167-2536
  กรดแอซีทิลซาลิซีลิกสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1341. มอก. 1168-2536
  ขนมปังป่น
 1342. มอก. 1169-2536
  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกาแฟ
 1343. มอก. 1170-2536
  ฟรักโทสซิรัป
 1344. มอก. 1171-2536
  เดกซ์ทรินสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 1345. มอก. 1172-2536
  เครื่องกะเทาะถั่วลิสง
 1346. มอก. 1173-2536
  เครื่องนวดข้าวฟ่าง
 1347. มอก. 1174-2536
  ลูกสูบสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
 1348. มอก. 1175-2536
  สัญลักษณ์รหัสแท่งสำหรับแสดงข้อมูลสินค้า
 1349. มอก. 1176-2536
  น้ำพริก
 1350. มอก. 1177-2536
  น้ำยารองพื้นสำหรับปูน อิฐ หิน ที่สีทาไว้เดิมขึ้นฝุ่น (น้ำยารองพื้นทับสีเก่า)
 1351. มอก. 1178-2536
  สารอัดแบบยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์
 1352. มอก. 1179 เล่ม 1-2536
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
 1353. มอก. 1179 เล่ม 2-2536
  ข้อกำหนดในการทำคอนกรีตอัดแรง เล่ม 2 วัสดุ
 1354. มอก. 1180-2538
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย: สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1
 1355. มอก. 1181-2536
  ขวดนมพลาสติก
 1356. มอก. 1182 เล่ม 1-2536
  การทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 1 วิธีหาปริมาณตะกั่วในน้ำมันเบนซินโดยวิธีไอโอดีนโมโนคลอไรด์
 1357. มอก. 1182 เล่ม 2-2537
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 2 จุดวาบไฟและจุดติดไฟโดยถ้วยเปิดคลีฟแลนด์
 1358. มอก. 1182 เล่ม 3-2537
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 3 วิธีหาความหนาแน่น ความหนาแน่นสัมพัทธ์หรือความถ่วงเอพีไอ ด้วยไฮโดรมิเตอร์
 1359. มอก. 1182 เล่ม 4-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 4 วิธีหาตะกั่วปริมาณน้อยในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ณ สถานีบริการ
 1360. มอก. 1182 เล่ม 5-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 5 ความดันไอโดยวิธีหรีด (Reid)
 1361. มอก. 1182 เล่ม 6-2538
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 6 วิธีหาปริมาณน้ำ
 1362. มอก. 1182 เล่ม 7-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 7 ความหนืดเซย์โบลต์
 1363. มอก. 1182 เล่ม8-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 8 วิธีหาปริมาณเบนซีนและโทลูอีนในน้ำมันเบนซินและน้ำมันเบนซินอากาศยานโดยวิธีก๊าซโครมาโทกราฟี
 1364. มอก. 1182 เล่ม 9-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 9 วิธีหาปริมาณฟอสฟอรัสในน้ำมันเบนซิน
 1365. มอก. 1182 เล่ม 10-2539
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 10 วิธีหาตะกั่วปริมาณน้อยในน้ำมันเบนซิน
 1366. มอก. 1182 เล่ม 11-2541
  การทดสอบปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เล่ม 11 การกลั่น
 1367. มอก. 1183-2536
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า
 1368. มอก. 1184-2536
  ท่อยางไฮดรอลิกเสริมสิ่งทอ
 1369. มอก. 1185-2536
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1370. มอก. 1186-2536
  ปากใบมีดสำหรับรถแทรกเตอร์ติดชุดดันดิน รถเกลี่ยดิน และรถแทรกเตอร์ปาดและอุ้มดิน
 1371. มอก. 1187-2536
  ฝักบัวอาบน้ำ
 1372. มอก. 1188-2536
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ
 1373. มอก. 1189-2536
  ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ
 1374. มอก. 1190-2536
  เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1375. มอก. 1191-2536
  ลูกตั้งเซรามิก
 1376. มอก. 1192-2536
  อะลูมิเนียมเจือหล่อ
 1377. มอก. 1193-2536
  บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
 1378. มอก. 1194-2536
  แผงโลหะสำหรับแบบหล่อคอนกรีต
 1379. มอก. 1195-2536
  เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1380. มอก. 1196-2536
  ชุดดันดินสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1381. มอก. 1197-2536
  สุกรสดแช่เย็นและเยือกแข็ง
 1382. มอก. 1198-2536
  อาหารกุ้ง
 1383. มอก. 1199-2536
  ปลาเค็ม : ปลาสลิด
 1384. มอก. 1200-2536
  หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมยึดกระดูกหัวหลุมหกเหลี่ยมฐานหัวจมรูปทรงกลมเกลียวอสมมาตร
 1385. มอก. 1201-2536
  วิธีทดสอบเพนิเทรชันของวัสดุยางมะตอย
 1386. มอก. 1202-2536
  วิธีทดสอบความยืดดึงของวัสดุยางมะตอย
 1387. มอก. 1203-2536
  วิธีทดสอบการละลายของวัสดุยางมะตอยในไตรคลอโรเอทิลีน
 1388. มอก. 1204-2536
  ปลาเค็ม : ปลาอินทรี
 1389. มอก. 1205-2536
  ไข่เยี่ยวม้า
 1390. มอก. 1206-2536
  อิริโทรไมซินสเตียเรต
 1391. มอก. 1207-2536
  อิริโทรไมซินเอสโทเลต
 1392. มอก. 1208-2536
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : โต๊ะรับแขก
 1393. มอก. 1209-2536
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก
 1394. มอก. 1210-2536
  ท่อยางสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม : ท่อยางดูดและส่งน้ำมัน
 1395. มอก. 1211-2537
  แอซีทามิโนเฟนสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1396. มอก. 1212-2537
  น้ำมันสนสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1397. มอก. 1213-2537
  ยางลบ
 1398. มอก. 1214-2537
  อบเชย
 1399. มอก. 1215-2537
  ศัพท์บัญญัติอัญมณี
 1400. มอก. 1216-2537
  วิธีทดสอบจุดอ่อนตัวของวัสดุยางมะตอยโดยใช้เครื่องวงแหวนกับลูกปืน
 1401. มอก. 1217-2537
  ข้อกำหนดการเคลือบสีและน้ำยาซิลิโคนกันน้ำบนพื้นผิวปูนและงานก่ออิฐ
 1402. มอก. 1218-2537
  ยาขัดรองเท้า
 1403. มอก. 1219-2537
  แหนม
 1404. มอก. 1220-2537
  ประตูเหล็กกล้ากันไฟแบบบานเปิด
 1405. มอก. 1221-2537
  ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก
 1406. มอก. 1222-2539
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
 1407. มอก. 1223-2537
  วิธีทดสอบผลของความร้อนและอากาศที่มีต่อสมบัติของวัสดุยางมะตอย
 1408. มอก. 1224-2537
  เครื่องเชื่อมโลหะอาร์กไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1409. มอก. 1225-2537
  ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ
 1410. มอก. 1226-2537
  ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 1411. มอก. 1227-2539
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
 1412. มอก. 1228-2537
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
 1413. มอก. 1229-2537
  ไฮโดรเจนภายใต้แรงอัด
 1414. มอก. 1230-2537
  จานเรซินอยด์สำหรับตัด
 1415. มอก. 1231-2537
  กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน
 1416. มอก. 1232-2537
  อ่างอาบน้ำโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
 1417. มอก. 1233-2537
  สารยึดสำหรับสีและวาร์นิช : อะมิโนเรซิน
 1418. มอก. 1234-2537
  เต้าเสียบ เต้ารับและคู่เต้าต่อสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม
 1419. มอก. 1235-2537
  ตู้เย็นพาณิชย์
 1420. มอก. 1236-2537
  เครื่องหยอดเมล็ดพืช
 1421. มอก. 1237-2537
  ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ
 1422. มอก. 1238-2537
  ผ้าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบพีวีซี
 1423. มอก. 1239-2537
  แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต
 1424. มอก. 1240-2537
  ล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
 1425. มอก. 1241-2537
  ชุดล้ออุตสาหกรรมสำหรับบริภัณฑ์ที่ไม่มีต้นกำลังขับเคลื่อน : ล้อยาง
 1426. มอก. 1242-2537
  ดีบุกแท่ง
 1427. มอก. 1243-2537
  วิธีทดสอบความหนืดของวัสดุยางมะตอยด้วยเครื่องวัดความหนืดแบบคะพิลลารีสุญญากาศ
 1428. มอก. 1244-2537
  แลกเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล
 1429. มอก. 1245-2537
  สารอัดแบบเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์
 1430. มอก. 1246-2537
  ภาชนะโลหะสำหรับบรรจุวัสดุเหลวเคลือบผิว
 1431. มอก. 1247-2537
  พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง และอาหาร
 1432. มอก. 1248-2537
  ผ้าบุเครื่องเรือน
 1433. มอก. 1249-2537
  วิธีทดสอบความหนืดจลน์ของวัสดุยางมะตอย
 1434. มอก. 1250-2537
  สายคันเร่งรถยนต์
 1435. มอก. 1251-2537
  ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน
 1436. มอก. 1252-2537
  เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ
 1437. มอก. 1253-2537
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ
 1438. มอก. 1254-2537
  ถุงพลาสติกแบบกดปิด
 1439. มอก. 1255-2537
  การชักตัวอย่างวัสดุยางมะตอย
 1440. มอก. 1256-2537
  แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับยาสีฟัน
 1441. มอก. 1257-2537
  แคลเซียมโมโนไฮโดรเจนฟอสเฟตสำหรับเติมในอาหารสัตว์
 1442. มอก. 1258-2537
  ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด
 1443. มอก. 1259-2537
  ทัลคัมสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 1444. มอก. 1260-2537
  ข้าวโพดคั่วปรุงรส
 1445. มอก. 1261-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - เนื้อหาและโครงสร้าง
 1446. มอก. 1262-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รหัสสากลชี้บ่งผู้ทำ (ดับบลิวเอ็มไอ)
 1447. มอก. 1263-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - ตัวเลขชี้บ่งยานยนต์ (วีไอเอ็น) - ตำแหน่งและการแสดง
 1448. มอก. 1264-2537
  ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนบนทางสาธารณะ - รหัสสากลชี้บ่งผู้ทำชิ้นส่วน (ดับบลิวพีเอ็มไอ)
 1449. มอก. 1265-2537
  ฝาหม้อน้ำรถยนต์
 1450. มอก. 1266-2537
  ไส้กรอกอีสาน
 1451. มอก. 1267-2537
  น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว
 1452. มอก. 1268-2537
  น้ำมันก๊าด
 1453. มอก. 1269-2537
  น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
 1454. มอก. 1270-2537
  ศัพท์อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
 1455. มอก. 1271-2538
  มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ
 1456. มอก. 1272-2538
  ผิวเคลือบโลหะโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า : นิกเกิล-โครเมียม และทองแดง-นิกเกิล-โครเมียม
 1457. มอก. 1273-2538
  หัวฉีดพ่นไฮดรอลิกสำหรับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 1458. มอก. 1274-2538
  ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
 1459. มอก. 1275-2538
  วิธีทดสอบการกลั่นคัตแบกแอสฟัลต์
 1460. มอก. 1276-2538
  เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน้ำ
 1461. มอก. 1277-2538
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม
 1462. มอก. 1278-2538
  ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1463. มอก. 1279-2538
  แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม
 1464. มอก. 1280-2538
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1465. มอก. 1281-2538
  แมงกานีสซัลเฟตโมโนไฮเดรต
 1466. มอก. 1282-2538
  สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1467. มอก. 1283-2538
  เครื่องตัดหญ้าแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงตามแนวระดับสำหรับรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร
 1468. มอก. 1284-2538
  ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ
 1469. มอก. 1285-2538
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1470. มอก. 1286-2538
  ลูกปืนเหล็กกล้า
 1471. มอก. 1287-2538
  น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
 1472. มอก. 1288-2538
  วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น
 1473. มอก. 1289-2538
  สีประสาน (เชื่อมยึด) ไวนิลทาร์
 1474. มอก. 1290-2538
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 2
 1475. มอก. 1291-2538
  ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
 1476. มอก. 1292-2538
  ตัวผกผันสับเปลี่ยนเองสำหรับระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง
 1477. มอก. 1293-2538
  เครื่องประจุแบตเตอรี่
 1478. มอก. 1294-2538
  วิธีทดสอบจุดวาบไฟของคัตแบกแอสฟัลต์ด้วยถ้วยเปิดแทก (Tag)
 1479. มอก. 1295-2538
  รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1480. มอก. 1296-2538
  เครื่องเจาะกระดาษชนิดสองรู
 1481. มอก. 1297-2538
  อาหารปลาลอยน้ำ
 1482. มอก. 1298-2538
  ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
 1483. มอก. 1299-2538
  โซเดียมซิเทรต
 1484. มอก. 1300-2537
  ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ
 1485. มอก. 1301-2538
  ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้สัก
 1486. มอก. 1302-2538
  ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้สัก
 1487. มอก. 1303-2538
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ
 1488. มอก. 1304-2538
  ประตูไม้กันไฟแบบบานเปิด
 1489. มอก. 1305-2538
  รถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1490. มอก. 1306-2538
  โพลิโพรพิลีนเรซิน
 1491. มอก. 1307-2538
  สีสังกะสีประเภทอนินทรีย์
 1492. มอก. 1308-2538
  เครื่องเรือนสาธารณะ : เก้าอี้แถว
 1493. มอก. 1309-2538
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก
 1494. มอก. 1310-2538
  สัญลักษณ์สำหรับพลาสติกแปรใช้ใหม่
 1495. มอก. 1311-2538
  ฟิลม์หดด้วยความร้อน
 1496. มอก. 1312-2538
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายเพื่อการรักษาทางกระดูก : ข้อกำหนดทั่วไปในการทำเครื่องหมาย การบรรจุหีบห่อและการแสดงฉลาก
 1497. มอก. 1313-2538
  น้ำมันเตา
 1498. มอก. 1314-2538
  ถุงพลาสติกใส่ขยะ
 1499. มอก. 1315-2538
  รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร
 1500. มอก. 1316-2538
  ชั้นโลหะ
 1501. มอก. 1317-2538
  ซอสหอยนางรม
 1502. มอก. 1318-2538
  ทินเนอร์กันฝ้า
 1503. มอก. 1319-2538
  วิธีทดสอบโฟลตเทสต์สำหรับวัสดุยางมะตอย
 1504. มอก. 1320-2538
  เซอร์โคเนียมซิลิเคต
 1505. มอก. 1321-2539
  ท่อยางและท่อพลาสติก - การหาความยึดเหนี่ยวระหว่างส่วนประกอบ
 1506. มอก. 1322-2539
  รถพ่วงสำหรับรถแทรกเตอร์เดินตาม
 1507. มอก. 1323-2539
  เครื่องพรวนดินแบบจอบหมุน
 1508. มอก. 1324-2539
  การทดสอบโดยไม่ทำลาย : การทดสอบโดยใช้สารแทรกซึม
 1509. มอก. 1325 เล่ม 1-2539
  หลักเกณฑ์การยอมรับเครื่องมือกล เล่ม 1 ความแม่นทางเรขาคณิตของเครื่องมือกลที่ทำงานในภาวะไร้ภาระหรือภาวะแต่งสำเร็จ
 1510. มอก. 1326-2539
  เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า
 1511. มอก. 1327-2539
  บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบชัก
 1512. มอก. 1328-2539
  ที่ดักกลิ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือและที่ปัสสาวะชาย
 1513. มอก. 1329-2539
  โพลิเอสเตอร์เรซินไม่อิ่มตัวสำหรับพลาสติกเสริมแรง
 1514. มอก. 1330-2539
  ยาทาเล็บ
 1515. มอก. 1331-2539
  แคลเซียมซิเทรต
 1516. มอก. 1332-2539
  ท่อยางและท่อพลาสติกและท่อพร้อมข้อต่อ - การทดสอบความดันน้ำ
 1517. มอก. 1333-2539
  ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ
 1518. มอก. 1334-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
 1519. มอก. 1335-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ประตูและชุดประกอบประตูม้วน
 1520. มอก. 1336-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ชิ้นส่วนที่เป็นกระจก
 1521. มอก. 1337-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ท่อระบายอากาศ
 1522. มอก. 1338-2539
  การทดสอบความทนไฟ - วัสดุก่อสร้าง - การทดสอบสภาพไม่ติดไฟ
 1523. มอก. 1339-2539
  วัสดุก่อสร้าง - การหาศักยภาพทางความร้อน
 1524. มอก. 1340-2539
  การทดสอบความทนไฟ - ปฏิกิริยาต่อไฟ - ความสามารถในการติดไฟของวัสดุก่อสร้าง
 1525. มอก. 1341 เล่ม 1-2539
  การทดสอบความทนไฟ - การประเมินสมรรถนะของชุดประกอบประตูควบคุมควัน เล่ม 1 การทดสอบที่อุณหภูมิโดยรอบ
 1526. มอก. 1342-2539
  น้ำตาลทรายแดง
 1527. มอก. 1343-2539
  โพลิยูรีเทนใสชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน
 1528. มอก. 1344-2541
  กระจกโฟลตสีตัดแสง
 1529. มอก. 1345-2539
  กระจกแผ่นสีตัดแสง
 1530. มอก. 1346-2539
  หมูยอ
 1531. มอก. 1347-2539
  กรดฟอร์มิก
 1532. มอก. 1348-2539
  โพลิคาร์บอเนต
 1533. มอก. 1349-2539
  อะคริโลไนไทรส์-บิวทะไดอีน-สไตรีน (เอบีเอส) สำหรับอัดแบบและอัดรีด
 1534. มอก. 1350-2539
  รถแทรกเตอร์เดินตาม
 1535. มอก. 1351-2539
  บริภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช : เครื่องฉีดพ่นแบบสูบโยกสะพายหลัง
 1536. มอก. 1352-2539
  เหล็กหนีบกระดาษชนิดหูลวด
 1537. มอก. 1353 เล่ม 2-2539
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 2 วิธีหาปริมาณความชื้น
 1538. มอก. 1353 เล่ม 3-2540
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 3 วิธีหาสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอันตราเพิ่มแรงดึงคงที่
 1539. มอก. 1353 เล่ม 4-2540
  การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 4 วิธีหาสมบัติที่เกี่ยข้องกับแรงดึงด้วยเครื่องทดสอบที่มีอัตราการยืดตัวคงที่
 1540. มอก. 1354-2539
  โซเดียมไซคลาเมตสำหรับอุตสาหกรรมยา
 1541. มอก. 1355-2539
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3 : ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 1542. มอก. 1356-2539
  สารขัดเงาพื้น : ชนิดกึ่งแข็ง
 1543. มอก. 1357-2539
  สารขัดเงาพื้น : ชนิดเหลวในตัวทำละลายอินทรีย์
 1544. มอก. 1358-2539
  สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน
 1545. มอก. 1359-2539
  2-บิวทาโนนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1546. มอก. 1360-2539
  รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1547. มอก. 1361-2539
  ดินกัมมันต์
 1548. มอก. 1362-2539
  ยาล้างเล็บ
 1549. มอก. 1363-2539
  แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
 1550. มอก. 1364-2539
  แมกนีเซียมคลอไรด์สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
 1551. มอก. 1365-2539
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4
 1552. มอก. 1366-2539
  ลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก
 1553. มอก. 1367-2539
  ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้กระยาเลย
 1554. มอก. 1368-2539
  ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา
 1555. มอก. 1369-2539
  แถบเหล็กวัดความยาวชนิดม้วนกลับอัตโนมัติ
 1556. มอก. 1370-2539
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3
 1557. มอก. 1371-2539
  ลอนตาลกระป๋อง
 1558. มอก. 1372-2539
  กล้วยกระป๋อง
 1559. มอก. 1373-2539
  ลอนตาลและขนุนกระป๋อง
 1560. มอก. 1374-2539
  ขนุนกระป๋อง
 1561. มอก. 1375 เล่ม 1-2539
  ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป
 1562. มอก. 1376-2539
  แซนด์วิชสเปรด
 1563. มอก. 1377-2539
  ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ
 1564. มอก. 1378-2539
  เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น
 1565. มอก. 1379-2539
  ถังเก็บน้ำพลาสติก
 1566. มอก. 1380-2539
  การชักตัวอย่างปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 1567. มอก. 1381-2539
  แห้วกระป๋อง
 1568. มอก. 1382-2539
  มะตูมแห้ง
 1569. มอก. 1383-2539
  สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย
 1570. มอก. 1384-2539
  ฉนวนโฟมโพลิเอทิลีนกันความร้อน
 1571. มอก. 1385-2539
  เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก
 1572. มอก. 1386-2539
  มะตูมสำเร็จรูป
 1573. มอก. 1387 เล่ม 1-2539
  ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และ เครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 1 คุณลักษณะทั่วไป
 1574. มอก. 1387 เล่ม 2-2539
  ข้อต่อรูปกรวยความเรียวร้อยละ 6 (ลูเออร์) สำหรับกระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา และ เครื่องมือแพทย์บางชนิด เล่ม 2 ข้อต่อล็อก
 1575. มอก. 1388-2539
  ทองแดงและทองแดงเจือแผ่นและแผ่นแถบ
 1576. มอก. 1389-2539
  เครื่องอบผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1577. มอก. 1390-2539
  เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน
 1578. มอก. 1391-2539
  เบคอนและแคนาเดียนเบคอน
 1579. มอก. 1392-2539
  รหัสสีของเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว
 1580. มอก. 1393-2539
  จานขัดดีเพรสเซนเตอร์
 1581. มอก. 1394-2539
  สายดูดเสมหะปราศจากเชื้อ
 1582. มอก. 1395-2540
  แก้วบล็อกกลวง
 1583. มอก. 1396-2540
  ท่อลมอ่อน
 1584. มอก. 1397-2540
  ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม
 1585. มอก. 1398-2540
  เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
 1586. มอก. 1399-2540
  ไม้บรรทัดโลหะ
 1587. มอก. 1400-2540
  ไม้บรรทัดพลาสติก
 1588. มอก. 1401-2540
  ไม้ฉากสามเหลี่ยมพลาสติก
 1589. มอก. 1402-2540
  มายองเนสและสลัดครีม
 1590. มอก. 1403-2540
  สบู่เหลว
 1591. มอก. 1404-2540
  ที่นอนฟองน้ำโพลิยูรีเทน
 1592. มอก. 1405-2540
  สีอะลูมิเนียมทนความร้อน
 1593. มอก. 1406-2540
  สีเคลือบด้าน
 1594. มอก. 1407-2540
  กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน
 1595. มอก. 1408-2540
  กังหันระบายอากาศหลังคา
 1596. มอก. 1409-2540
  เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : ม้านั่งเดี่ยว
 1597. มอก. 1410-2540
  ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ำเสียและอากาศ
 1598. มอก. 1411-2540
  ช้อนตวงยาพลาสติก
 1599. มอก. 1412-2540
  ถ่านหินผงสำหรับทำหม้อแบตเตอรี่
 1600. มอก. 1413-2540
  ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา
 1601. มอก. 1414-2540
  แผงรั้วโลหะ
 1602. มอก. 1415-2540
  สีสังกะสีรองพื้นประเภทอินทรีย์
 1603. มอก. 1416-2540
  มีดเล็บทำด้วยวัสดุแข็ง
 1604. มอก. 1417-2540
  แผ่นหินอ่อน
 1605. มอก. 1418-2540
  เครื่องเกี่ยวข้าววางราย
 1606. มอก. 1419-2540
  เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน
 1607. มอก. 1420-2540
  ไส้กรองน้ำเซรามิก
 1608. มอก. 1421-2540
  เครื่องกรองน้ำชนิดไส้กรองเซรามิก
 1609. มอก. 1422-2540
  ซีโอไลต์สำหรับอุตสาหกรรมสารซักฟอก
 1610. มอก. 1423-2540
  สารขัดถูเอเมอรี่
 1611. มอก. 1424-2540
  เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน: ฉากกั้นห้อง
 1612. มอก. 1425-2540
  ที่นอนยางฟองน้ำลาเท็กซ์
 1613. มอก. 1426-2540
  ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด
 1614. มอก. 1427-2540
  กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
 1615. มอก. 1428-2540
  เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
 1616. มอก. 1429-2540
  รถแทรกเตอร์เล็กสี่ล้อ
 1617. มอก. 1430-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิคการเขียนแบบก่อสร้างแบบสำหรับการประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป
 1618. มอก. 1431-2540
  สัญลักษณ์สาธารณสนเทศ
 1619. มอก. 1432 เล่ม 1-2540
  วัสดุที่ใส่ในร่างกายทางศัลยกรรม : วัสดุโลหะ เล่ม 1 เหล็กกล้าเหนียวไร้สนิม
 1620. มอก. 1433-2540
  ขนาดหนังสือเรียน
 1621. มอก. 1434-2540
  เครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว
 1622. มอก. 1435-2540
  รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 4
 1623. มอก. 1436-2540
  ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ
 1624. มอก. 1437-2540
  เป็ดสดแช่เย็นและเป็ดสดเยือกแข็ง
 1625. มอก. 1438-2540
  น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานกลั่นใช้ใหม่
 1626. มอก. 1439-2540
  ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
 1627. มอก. 1440-2540
  รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 5
 1628. มอก. 1441-2540
  อุปกรณ์และวิธีการวัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน เล่ม 1 อุปกรณ์วัดสัญญาณรบกวนวิทยุและภูมิคุ้มกัน
 1629. มอก. 1442-2540
  สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า : วิธีวัดลักษณะสมบัติการระงับของวงจรกรองการรบกวนคลื่นวิทยุกสานติ์และส่วนประกอบการระงับ
 1630. มอก. 1443-2540
  สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า : การหาขีดจำกัดสำหรับบริภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์
 1631. มอก. 1444-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 1 การอธิบายสิ่งแวดล้อม- สิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสัญญาณรบกวนและการส่งสัญญาณความถี่ต่ำที่นำมาตามสายในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสาธารณะ
 1632. มอก. 1445-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ระดับความเข้ากันได้สำหรับสัญญาณรบกวนและการส่งสัญญาณความถี่ต่ำ ที่นำมาตามสายในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ
 1633. มอก. 1446-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 5 การจัดประเภทสิ่งแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 1634. มอก. 1447-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 2 สิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 6 การประเมินระดับสิ่งที่ส่งออกมาในแหล่งจ่ายไฟฟ้า ของโรงงานอุตสาหกรรมในขณะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณรบกวน ที่นำมาตามสายความถี่ต่ำ
 1635. มอก. 1448-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 2 ขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่ส่งออกมาซึ่งเป็นกระแสฮาร์มอนิก (กระแสไฟฟ้าเข้า ฃ 16 แอมแปร์ต่อเฟส)
 1636. มอก. 1449-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 3 ขีดจำกัดของการกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาของแรงดันไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนด ฃ 16 แอมแปร์
 1637. มอก. 1450-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 3 ขีดจำกัด ส่วนที่ 5 ขีดจำกัดของการกระเพื่อมและเปลี่ยนแปลงไปมาของแรงดันไฟฟ้า ในระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ สำหรับบริภัณฑ์ที่มีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดสูงกว่า 16 แอมแปร์
 1638. มอก. 1451-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 1 ภาพโดยรวมของการทดสอบภูมิคุ้มกัน
 1639. มอก. 1452-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 2 การทดสอบภูมิคุ้มกันการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต
 1640. มอก. 1453-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 3 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุที่แผ่กระจาย
 1641. มอก. 1454-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 4 การทดสอบภูมิคุ้มกันภาวะชั่วครู่อย่างเร็วทางไฟฟ้า
 1642. มอก. 1455-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 5 การทดสอบภูมิคุ้มกันเสิร์จ
 1643. มอก. 1456-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 7 ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการวัดฮาร์มอนิกส์และอินเตอร์ฮาร์มอนิกส์ และการใช้เครื่องมือวัด สำหรับระบบส่งกำลัง และบริภัณฑ์ซึ่งต่อเข้ากับระบบเหล่านั้น
 1644. มอก. 1457-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 8 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่ความถี่ไฟฟ้ากำลัง
 1645. มอก. 1458-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 9 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กที่เป็นพัลส์
 1646. มอก. 1459-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 10 การทดสอบภูมิคุ้มกันสนามแม่เหล็กแกว่งแบบหน่วง
 1647. มอก. 1460-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 11 การทดสอบภูมิคุ้มกันเมื่อแรงดันไฟฟ้าดิ่งลง ขาดหายไปเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และแปรเปลี่ยน
 1648. มอก. 1461-2540
  ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เล่ม 4 เทคนิคการทดสอบและการวัด ส่วนที่ 12 การทดสอบภูมิคุ้มกันคลื่นแกว่ง
 1649. มอก. 1462-2540
  เครื่องซักผ้า
 1650. มอก. 1463-2540
  เครื่องซักผ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1651. มอก. 1464-2540
  หม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 1652. มอก. 1465-2540
  การป้องกันคนขับกระแทกกับกลไกการเลี้ยวเนื่องจากการชน : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1653. มอก. 1466-2540
  ระบบห้ามล้อของรถยนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1654. มอก. 1467-2540
  จุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1655. มอก. 1468-2540
  ส่วนตกแต่งภายในรถยนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1656. มอก. 1469-2540
  ส่วนตัวถังและอุปกรณ์ภายนอกรถยนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1657. มอก. 1470-2540
  การติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่างและอุปกรณ์ให้สัญญาณด้วยแสง : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1658. มอก. 1471-2540
  ระบบเลี้ยวของรถยนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1659. มอก. 1472-2540
  รถยนต์นั่ง : เฉพาะด้านความปลอดภัย
 1660. มอก. 1473-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบท่อของเหลว ระบบการทำความร้อนการระบายอากาศและระบบท่ออากาศ
 1661. มอก. 1474-2540
  การเขียนแบบอาคารและแบบวิศวกรรมโยธา การติดตั้ง การเขียนรูปเครื่องสุขภัณฑ์อย่างง่าย
 1662. มอก. 1475-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การติดตั้งสัญลักษณ์สำหรับระบบจ่ายน้ำและระบบระบายน้ำฝังในพื้นดิน
 1663. มอก. 1476-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง กฏเกณฑ์ทั่วไปเพื่อการเขียนแบบก่อสร้าง สำหรับชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างสำเร็จรูป
 1664. มอก. 1477-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง หลักการทั่วไปสำหรับแบบแสดงการจัดส่วนของอาคารและแบบการยึดประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
 1665. มอก. 1478-2540
  การเขียนแบบทางเทคนิค การเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบแสดงขนาดพิกัด เส้นพิกัด และกริดพิกัด
 1666. มอก. 1479-2540
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
 1667. มอก. 1480-2540
  เครื่องปลูกอ้อย
 1668. มอก. 1481-2540
  ข้อกำหนดสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเค็มหรือแห้ง
 1669. มอก. 1482-2540
  กระเบื้องพีวีซีปูพื้น
 1670. มอก. 1483-2540
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา
 1671. มอก. 1484-2540
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
 1672. มอก. 1485-2540
  ท่อไฟเบอร์กลาสส์ไม่รับความดันสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายน้ำเสีย
 1673. มอก. 1486-2540
  ชุดสายน้ำดีสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ : สายพลาสติก
 1674. มอก. 1487-2540
  ชุดระบายน้ำเสียสำหรับอ่างอาบน้ำ
 1675. มอก. 1488-2540
  ถังเหล็กกล้ากลมความจุไม่เกิน 100 ลิตร
 1676. มอก. 1489-2540
  ถังเหล็กกล้ากลมความจุ 200 ลิตร
 1677. มอก. 1490-2540
  ท่อเหล็กกล้าบุด้วยพีวีซีแข็งสำหรับงานประปา
 1678. มอก. 1497-2541
  ชุดหัวฉีดชะล้าง
 1679. มอก. 1499-2541
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ
 1680. มอก. 1500-2540
  บานประตูรั้วโลหะ
 1681. มอก. 1501-2541
  เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล
 1682. มอก. 1505-2541
  คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ
 1683. มอก. 2000-2540
  การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
 1684. มอก. 5022-2540
  เกณฑ์กำหนดทั่วไปสำหรับการประกาศความเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ประกอบการ
 1685. มอก. 5039-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยตรวจ
 1686. มอก. 5043 เล่ม 1-2540
  การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เล่ม 1 การกำหนดและการดำเนินการแผนการทดสอบความชำนาญ
 1687. มอก. 5043 เล่ม 2-2540
  การทดสอบความชำนาญโดยการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ เล่ม 2 การเลือกและการใช้แผนการทดสอบความชำนาญโดยหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ
 1688. มอก. 5058-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ
 1689. มอก. 5061-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง
 1690. มอก. 5062-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบคุณภาพ
 1691. มอก. 5065-2540
  ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
 1692. มอก. 7000-2540
  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารและคำแนะนำในการนำไปใช้
 1693. มอก. 7001-2540
  ข้อกำหนดการควบคุมการใช้ยาสำหรับสัตว์
 1694. มอก. 9000-2534
  การบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ : แนวทางการเลือกและการใช้
 1695. มอก. 9001-2539
  ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ
 1696. มอก. 9002-2539
  ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
 1697. มอก. 9003-2539
  ระบบคุณภาพ : แบบการประกันคุณภาพในการตรวจสอบและการทดสอบขั้นสุดท้าย
 1698. มอก. 9004-2534
  การบริหารงานคุณภาพและหัวข้อต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ-แนวทางการใช้
 1699. มอก. 10011 เล่ม 1-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 1 การตรวจประเมิน
 1700. มอก. 10012 เล่ม 2-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 2 เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
 1701. มอก. 10013 เล่ม 3-2540
  แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพ เล่ม 3 การบริหารโครงการตรวจประเมิน
 1702. มอก. 14001-2539
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้
 1703. มอก. 14004-2539
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการระบบ และเทคนิคในทางปฏิบัติ
 1704. มอก. 14010-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - หลักการทั่วไป
 1705. มอก. 14011-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - ขั้นตอนการตรวจประเมิน - การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 1706. มอก. 14012-2539
  แนวทางในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม - หลักการทั่วไป
 1707. มอก. 18000-2540
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อกำหนด

ข้อมูลล่าสุดถึงวันที่ 8 เมษายน 2541
Somkiet