Make your own free website on Tripod.com
lสรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ โรงงาน 2535
สรุปกฎกระทรวงตาม พ.ร.บ โรงงาน 2535
พ.ร.บ โรงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกำหนดคุณสมบัติน้ำทิ้ง
กำหนดปริมาณสารเจือปนที่ให้ระบายออกนอกโรงงาน
คุณสมบัติน้ำทิ้งเพิ่มเติมจากประกาศที่ให้ระบายได
อัตราค่าธรรมเนียมโรงงาน