Make your own free website on Tripod.com
                                  เครื่องมือและจิกส์

          1.   กำหนดพนักงานให้รับผิดชอบเครื่องมือทุกชิ้น - สร้างนิสัย

         
2.   ไม่วางสิ่งของอย่างอื่นในตู้เครื่องมือหรือที่แขวน - สะดวก / สร้างนิสัย

        
3.   หลังการใช้เก็บเครื่องมือและจิกส์เข้าที่เสมอ - สะดวก / สร้างนิสัย

       
  4.   ทำภาพแสดงตำแหน่ง เครื่องมือและจิกส์ต่าง ๆ บนตู้เพื่อให้ง่ายต่อ การนำเครื่องมือมาเก็บเข้าที่ - สะดวก

         
5.   หากเครื่องมือและจิกส์ต่าง ๆ เสียหควรจะรีบแก้ไขซ่อมแซม
               - สร้างนิสัย

          ข้อเสนอแนะที่ควรปฏิบัติ
: กำจัดเครื่องมือและจิกส์ต่าง ๆ ที่ไม่จÓà»ç¹ หากไม่ได้รับการอนุญาตห้ามนำเครื่องมือจากแผนกอื่นมาใช้