Make your own free website on Tripod.com
                                     น้ำมันเครื่อง

          1.   ติดป้ายที่กระป๋องน้ำมัน และจัดวางในที่ที่กำหนด - สะดวก

          2.   รินหรือเทน้ำมันลงในที่ใส่อย่างระมัดระวังที่สุด เพื่อป้องกัน
               การหกลงบนพื้น - สร้างนิสัย

          3.   ถ้าน้ำมันหกลงบนพื้นควรจะเช็ดทำความสะอาดทันที - สะอาด

          4.   น้ำมันที่ไวไฟ เช่น เบ็นชิน ไม่ควรเก็บไว้ในสถานที่ทำงานโดย
               ไม่ได้รับอนุญาต - สร้างนิสัย

          5.   น้ำมันที่ไวไฟควรจัดเก็บและใช้โดยพนักงานที่ไดรับมอบหมาย
               ให้รับผิดชอบเท่านั้น - สร้างนิสัย


          ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติ
: ร่วมกันรักษาความสะอาด ป้องกันพื้น
โรงงานไม่ให้เกิดความสกปรก และคราบน้ำมัน