Make your own free website on Tripod.com
ความจำเป็นของภาคราชการต้องทำ 5ส เหตุผลใดที่ทำให้กิจกรรม 5ส เป็นที่นิยม
ทำไมจะต้อง 5ส แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจในงานบริการ
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับ 5ส ประวัติความเป็นมา ของ 5ส
ความหมายของแต่ละ ส. มีอย่างไร สะสางมีหลักการอย่างไร
สะดวกมีหลักการอย่างไร สะอาดมีหลักการอย่างไร
สุขลักษณะมีหลักการอย่างไร สร้างนิสัยมีหลักการอย่างไร
ทำไม 5ส ต้องแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ วินัย 5ส แสดงความแตกต่างที่ทำงานอย่างไร
คนที่มีนิสัย 5ส ดูได้อย่างไร ตัวอย่างมาตรฐาน 5ส
องค์ประกอบ บอร์ด 5ส แผนปฏิบัติการ 5ส เขียนอย่างไร
BIG CLEAN ทำอย่างไร การเพิ่มผลผลิตเป็นความรับผิดชอบของใคร
วัน BIG CLEAN สะสางอะไร การเพิ่มผลผลิตคืออะไร
แนวทางการใช้ 5ส ในสำนักงาน ภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ทำงาน
แนวทางการใช้ 5ส ในโรงงาน ภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน